Nieuws

8/4/2024

Brief aan gedeputeerde Maes met belang van kunst & cultuur voor Brabant

Vandaag stuurde dKvB een brief aan Bas Maes, de nieuwe gedeputeerde voor Energie, Cultuur, Sport en Erfgoed. Daarin wensen we hem niet alleen welkom en succes toe, maar benadrukken bovendien het belang van kunst & cultuur voor Brabant. We willen hierover spoedig met hem in gesprek. Lees de brief hier.

26/2/2024

Brief met urgente oproep aan CdK Adema inzake behandeling perspectiefnota

Vandaag stuurde dKvB een brief aan Mevrouw Adema, Commissaris van de Koning, met een dringende oproep aan haar tot het behartigen van de belangen van de culturele sector bij de behandeling van de perspectiefnota morgen nu Gedeputeerde Van der Horst vertrokken is. Lees de brief hier.

1/2/2024

Overzicht ambities en financiën provincie cultuur

dKvB maakte een overzicht op van de ambities en financiën van de Provincie t.b.v. cultuur.

12/12/2023

Persbericht: Brabantse cultuurinstellingen in gevaar; provincie ondergraaft eigen ambities

Vandaag stuurde dKvB een persbericht uit inzake het budget meerjarenregeling professionele kunsten 2025-2028 en de zorgelijke consequenties daarvan voor de culturele sector. Lees het hier.

25/10/2023

Memo aan gedeputeerde Van der Horst

Afgelopen week spraken we gedeputeerde Van der Horst. Het gesprek was meer dan een kennismaking: we hebben onze zorgen geuit en stevige wensen op tafel gelegd. Lees ze in het memo dat we bij hem achterlieten.

17/10/2023

Brief aan woordvoerders cultuur PS

De woordvoerders cultuur in PS krijgen snel te maken met voorbereidingen en voorstellen van de gedeputeerde cultuur Van der Horst over de uitwerkingen van het beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd Levendig Brabant 2030 (uitvoeringsagenda) en de culturele paragraaf van het bestuursakkoord Samen maken we Brabant! Het zal wat De Kunst van Brabant (dKvB) betreft met name over de financiële uitwerkingen moeten gaan. Er moet nog veel geregeld worden en het is urgent. Daarom stuurden we hen een brief inzake cultuur in het provinciaal beleid / reactie op het bestuursakkoord. Lees ‘m hier.

05/04/2023

dKvB heet de nieuwe statenleden welkom en brengt ze bij de les

dKvB stuurde de nieuw verkozen leden van Provinciale Staten een brief om hen welkom te heten en haar zienswijze op cultuur in het provinciaal beleid te benadrukken.

15/09/2023

Brief aan nieuwe gedeputeerde

Brabant heeft een nieuw bestuursakkoord en een dito bestuurscoalitie (VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Brabant). En met een nieuwe gedeputeerde die ook cultuur in zijn portefeuille heeft: Jos van der Horst (SP).

dKvB wil op korte termijn een eerste gesprek met Van der Horst om zijn plannen te horen en op dit punt meer duidelijkheid te krijgen. We zonden hem onze felicitaties en wezen hem alvast op het volstrekt ontoereikende financiële plan in “Levendig Brabant”. Lees onze brief in bijlage.

09/08/2023

Bijeenkomst provinciale subsidies cultuur

De provincie organiseert een bijeenkomst om de stand van zaken rondom de subsidies cultuur toe te lichten. Het gaat hierbij zowel om (incidentele) projectsubsidies als om de meerjarige subsidies voor de professionele en amateurkunsten. Het beleidskader Levendig Brabant (voor cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd) is hierbij leidend. Daarnaast wordt je bijgepraat over wat het nog te vormen nieuwe college van Gedeputeerde Staten voornemens is op het gebied van cultuursubsidies.
De bijeenkomst is op 5 oktober 2023 van 9.30-11.30 uur in het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. Het exacte programma volgt in de definitieve uitnodiging in september.

09/08/2023

Bijeenkomst provinciale subsidies cultuur

De provincie organiseert een bijeenkomst om de stand van zaken rondom de subsidies cultuur toe te lichten. Het gaat hierbij zowel om (incidentele) projectsubsidies als om de meerjarige subsidies voor de professionele en amateurkunsten. Het beleidskader Levendig Brabant (voor cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd) is hierbij leidend. Daarnaast wordt je bijgepraat over wat het nog te vormen nieuwe college van Gedeputeerde Staten voornemens is op het gebied van cultuursubsidies.
De bijeenkomst is op 5 oktober 2023 van 9.30-11.30 uur in het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. Het exacte programma volgt in de definitieve uitnodiging in september.

11/04/2023

Brief inzake beëindiging Impulsgeldenregeling

De Impulsgeldenregeling cultuur stopt per eind van dit jaar. Dat ontluisterende bericht maakte de provincie vandaag bekend. dKvB is ontstelt en liet onmiddellijk haar ongenoegen blijken aan GS via bijgevoegde brief.

31/03/2023

Brief Cultuur in het provinciaal beleid

dKvB stuurde een brief aan verkenner mevrouw Ausems en de voorzitters van de fracties in PS. Daarin geven we onze ambities weer voor kunst- en cultuurbeleid in onze provincie.

7/2/2024

Reactie dKvB op advies Raad voor Cultuur "Toegang tot cultuur": Ondernemende cultuur en cultureel ondernemen

Vandaag stuurde dKvB een brief aan de Raad voor Cultuur in reactie op hun advies
“Toegang tot cultuur”: Ondernemende cultuur en cultureel ondernemen. Lees de brief hier. Het meegezonden statement Cultureel Ondernemen vind je hiernaast.

1/2/2024

Brief aan fracties PS

dKvB stuurde de fracties in de coalitie een brief om een lans te breken voor cultuur en kunst in Brabant nu de fracties de Perspectiefnota voorbereiden en het nog beschikbare budget voor de komende jaren uit het Bestuursakkoord gaan verdelen.

11/10/2023

Ledenvergadering dKvB op 31 oktober

Praat mee over het kunstbeleid in Brabant, de culturele paragraaf in het nieuwe bestuursakkoord en de (financiële) kaders van de meerjarenregelingen 2025-2028 PK en AK zoals vorige week door de provincie gepresenteerd. En bepaal samen met je collega’s de (re)actie en suggesties vanuit De Kunst van Brabant!

De ledenvergadering is op dinsdag 31 oktober van 15.00 – 16.45 uur bij Broet , Kastanjelaan 500 in Eindhoven (Strijp S). Na afloop praten we na onder het genot van een borrel.

Meld je voor 23 oktober aan via info@dekunstvanbrabant.nl.

03/02/2023

Beleidskader Levendig Brabant aangenomen

dKvB, Kunstloc Brabant en DOKc organiseerden een provinciaal cultuurdebat op 15 februari. Voorafgaand aan dit debat werden er met vertegenwoordigers uit de culturele sector gesprekken gevoerd. Het resultaat van deze gesprekstafels is samengevat in een manifest. Met dit manifest spreken deze vertegenwoordigers zich uit over het provinciaal cultuurbeleid. Over wat er goed gaat en wat er beter kan. Over waar de aandacht naar uit zou moeten gaan. Het is gericht aan de politieke partijen en de huidige en aankomende statenleden van de provincie Noord-Brabant. Download het manifest via de link bij dit artikel.

13/01/2023

Activiteitenplan 2023

In de ALV van november jl. werd het activiteitenplan 2023 vastgesteld. De activiteiten zijn reguliere monitor- en beïnvloedingszaken en jaarlijkse lobbyspeerpunten. De actualiteit bepaalt waar nieuwe zwaartepunten zitten en andere verdwijnen.
In 2023 zullen we ons vizier richten op het nieuwe beleidskader Cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd 2030 van de provincie; de verkiezingen voor Provinciale Staten (en dus de Eerste Kamer) maart en daarna de coalitievorming en het post-coronatijdperk en de financiële situatie n.a.v. de hoge inflatie en gestegen energiekosten. We monitoren de Brabantse subsidieregelingen en hun effecten, het cultuurbeleid van de gemeenten en de activiteiten van Kunstloc en Brabant C.
Lees het hele activiteitenplan in bijlage.

22/03/2023

Brief standpunten dKvB bij uitgangspunten meerjarige subsidies cultuur 2025-2028

In reactie op de uitgangspunten van de provincie voor de meerjarige subsidies voor culturele instellingen in 2025-2028 (Statenmededeling d.d. 28 februari 2023) en in vervolg op ons eerdere gesprek met de provincie, stuurde De Kunst van Brabant een brief aan gedeputeerde Smulders met haar uitgangspunten, ideeën en opmerkingen hierover. Graag praten we er verder over met de provincie en de BrabantStad-partners.

04/10/2022

Brief aan wethouders B5

dKvB stuurde een brief aan de wethouders cultuur van de 5 grote Brabantse steden om het belang van kunst en cultuur voor Brabant te benadrukken. En om hen uit te nodigen voor een gesprek om wederzijdse ideeën uit te wisselen.
Lees de brief hier:

Brief dKvB kennismaking ‘s-Hertogenbosch

09/03/2022

Manifest: Cultuur is een kerntaak voor de provincie

Ter voorbereiding op het verkiezingsdebat van 15 februari zijn er een aantal gesprekstafels met vertegenwoordigers uit de culturele sector georganiseerd. Dat resulteerde in een manifest, waarin deze vertegenwoordigers zich uitspreken over het provinciaal cultuurbeleid. Over wat er goed gaat en wat er beter kan. Over waar de aandacht naar uit zou moeten gaan. Het is gericht aan de politieke partijen en de huidige en aankomende statenleden van de provincie Noord-Brabant.

09/12/2022

Nieuw budget voor Impulsgeldenprogramma in 2023

In 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie.

20/06/2022

Nieuwsbrief juni 2022

21/10/2022

Subsidieronde cultuur 2025-2028 onder zelfde voorwaarden als voorgaande periode

7/2/2024

Statement dKvB Cultureel Ondernemen

Met het oog op de beoogde nieuwe ontwikkelingen in het landelijk subsidiestelsel cultuur en kunst (stelselherziening 2029), heeft De Kunst van Brabant een statement opgesteld inzake Cultureel ondernemen en dat gedeeld met de Raad voor Cultuur, het ministerie van OCW en andere betrokken partijen. Lees de overwegingen en het advies in het statement hier.

04/10/2023

Tweede subsidieronde Levendig Brabant open

Provincie Noord-Brabant stelt op 15 november aanstaande de subsidieregeling Levendig Brabant opnieuw open. Ten opzichte van het 1e tijdvak (mei-juli 2023) zijn er in het 2e tijdvak diverse wijzigingen in de regeling aangebracht.

Lees er meer over in het bericht hieronder.

10/05/2023

Brief aan cultuurwoordvoerders B5 gemeenten

dKvB stuurde op 10 mei een brief aan de cultuurwoordvoerders van B5 gemeenten waarin we aandacht vragen voor enkele belangrijke ontwikkelingen in kunst- en cultuurbeleid van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en binnen BrabantStad-verband die het beleid binnen gemeenten zeker gaan raken.

09/08/2023

Brief aan GS inzake uitvoeringsstructuur

dKvB stuurde 9 augustus een brief aan gedeputeerde Smeulders met het aangescherpte standpunt inzake de provinciale uitvoeringsstructuur. Lees de brief via de button hieronder.

25/11/2022

INSPREKEN + BRIEF AAN PS IN REACTIE OP BELEIDSKADER LEVENDIG BRABANT

Provinciale Staten ontving onderstaande brief met onze reactie op het beleidskader Levendig Brabant 2030 ten behoeve van de oordeelvormende vergadering op 2 december jl. van het Thema Samenleving. dKvB heeft tijdens deze vergadering ingesproken. Wat we zeiden kun je hier lezen.

25/10/2022

OPROEP AAN NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN ZICH HARD TE MAKEN VOOR KUNST & CULTUUR

dKvB stuurde ook een brief aan de de cultuurwoordvoerders in de gemeenteraden van de 5 grote Brabantse steden om het belang van kunst en cultuur voor Brabant te benadrukken. We willen ook met hén graag om de tafel.

05/10/2022

Het TalentHub-programma van de provincie wordt voortgezet

TalentHub Brabant speelt een belangrijke rol bij het versterken van het Brabantse cultuurlandschap, brengt talenten verder in hun ontwikkeling, en zet Brabant op de kaart als bruisende regio. Dat is de uitkomst van de eerste evaluatie van dit talentprogramma, uitgevoerd door TwynstraGudde in opdracht van provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft besloten het programma in 2023-2024 te continueren.

23/09/2022

Open call TalentHub Brabant

Ben jij een kunstenaar met een connectie met Brabant? Ben je ambitieus en wil je investeren in de artistieke en zakelijke ontwikkeling van je beroepspraktijk?  Dan kom je misschien in aanmerking voor Inversie, een talentontwikkelingsprogramma in Noord-Brabant voor beeldend kunstenaars. Aanmelden kan tot 29 januari 2023.

23/09/2022

Brief aan partijen PS

dKvB heeft de programmacommissies en besturen van de provincie-afdelingen van de politieke partijen benaderd met haar ideeën voor een inspirerend en effectief Brabants kunst- en cultuurbeleid. Dit in het kader van de Statenverkiezingen maart 2023 en de partijprogramma’s die in deze periode worden vastgesteld.
Lees hier de brief:   2022_Brief Statenverkiezingen

17/09/2022

Standpuntennota dKvB

dKvB heeft haar standpuntennota voor het beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023-2030 aan de provincie aangeboden. “Brabant heeft als economische en technologische topregio de creativiteit en artisticiteit van haar kunstenaars hard nodig. Het is van het grootste belang dat de waarde van kunst & cultuur door de provincie erkend wordt. Maar ook boter bij de vis: de cultuursector dient zich niet alleen te kunnen herstellen, maar moet ook structureel versterkt worden. De coronapandemie heeft ons immers geleerd heeft hoe belangrijk kunst & cultuur zijn voor de veerkracht van de samenleving, maar ook hoe kwetsbaar de sector is. Dat belang moet nu geborgd worden, en dus de kwetsbaarheid verminderd.”Persbericht standpuntennota april 2022