Onze beïnvloeding heeft invloed!

Vereniging De Kunst van Brabant is in 2013 opgericht. Door onze kennis te delen, overheden en instanties met raad en daad bij te staan en druk uit te oefenen, hebben we bijgedragen aan o.a.:

 • de organisatie van het provinciaal verkiezingsdebat kunst en cultuur i.h.k.v. de verkiezingen voor Provinciale Staten + in de slipstream hiervan het opstellen en aanbieden aan PS van het manifest Cultuur is een kerntaak voor de provincie! (i.s.m. Kunstloc en DoKC) (2023)
 • cultuurparagrafen in de programma’s van politieke partijen voor de verkiezingen voor provinciale staten > verschillende standpunten van dKvB zijn in de programma’s terecht gekomen (2022 / 2023)
  – provinciaal beleidskader cultuur, erfgoed en sport Levendig Brabant 2030 > suggesties van dKvB zijn opgenomen in dit integraal beleidskader, o.a. meer nadruk op cultuur, belang van kunstenaars bij maatschappelijke verandertrajecten, erkenning van de noodzaak voor autonomie in de kunsten en ruimte voor experiment en innovatie (2022 / 2023)
 • het versoepelen van de aanvraagcriteria van de financieringsregeling Matching maatschappelijke impactprojecten van Brabant C: na o.a. protest van dKvB kunnen nu ook culturele instellingen zelf – samen met maatschappelijke partners – een aanvraag voor deze regeling doen (2022)
  – het versoepelen door de provincie van de verantwoordingseisen (jaarlijkse accountants-verklaring) voor meerjarig gefinancierde culturele instellingen met een subsidie van max.
  € 125.000 per jaar in het kader van de regeling PK 2021-2024 (2022)
 • de reparatie van het budget 2021 en 2022 regeling Impulsgelden van de provincie, van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde bedrag van € 1,1 miljoen naar max. € 2,4 miljoen per jaar (2021)
 • de transparantie en zorgvuldige afwikkeling van de herbeoordelingsronde van de BrabantStad-regeling‘Professionele kunsten 2021-2024’ (2021)
 • het landelijk verkiezingsdebat cultuur i.h.k.v. de Tweede Kamerverkiezingen (i.s.m. DoKC, Kunsten ’92, Kunstloc e.a.) (2021)
 • de evaluatie van de BrabantStad subsidieregeling professionele kunsten 2021-2024 (2021)
 • verruiming van de mogelijkheden om extra geld te bestemmen voor provinciale subsidies in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor culturele instellingen (2020)
 • het behoud van de portefeuille cultuur en een gedeputeerde voor cultuur binnen het college van Gedeputeerde Staten (2020)
 • aandacht trekkende acties in de vorm van een petitie, publiciteit en veel rumoer, met het doel de bezuinigingen en plannen voor cultuur in het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant te torpederen (2020)
 • de evaluatie van het provinciale Impulsgeldenprogramma (2020)
 • het aantonen van de noodzaak, alsmede de totstandkoming van steunmaatregelen t.b.v. de culturele sector in de provincie en de grote steden, in het verlengde van de coronacrisis (2020)
 • reacties op de inhoud en aanpak van de proeftuinen Internationalisering en Publiekswerking (2019)
 • de bijstelling van, en een verbeterde communicatie rondom de BrabantStad subsidieregeling ‘Professionele kunsten 2021-2024’ (2019)
 • de bijstelling van het concept ‘regioprofiel cultuur’ van BrabantStad (2019)
 • organisatie van het provinciaal verkiezingsdebat kunst en cultuur i.h.k.v. de verkiezingen voor Provinciale Staten (i.s.m. Kunstloc, Brabant C fonds, DOKc e.a.) (2019)
 • de uitgangspunten voor een nieuwe integrale Brabantse subsidieregeling voor cultuur en het opstellen van een plan ter harmonisatie van financieringsregelingen (2018)
 • een reactie op het provinciale rapport ‘Waarde van cultuur’ (2018)
 • de tussentijdse evaluatie van het Brabant C fonds, het ‘Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020’ en de impulsgeldenregeling van de provincie (2018)
 • structurele aandacht bij de provincie voor haar rol op het gebied van talentontwikkeling (de talenthubs)
 • meer aandacht van de provincie Noord-Brabant en de grote Brabantse steden voor een gezonde culturele infrastructuur en een ambitieus cultuurklimaat
 • aanbieden van het pamflet ‘Benut de kracht van kunst en cultuur’ (2018)
 • de gedachtevorming over de beoogde cultuurvisie van de Taskforce cultuur BrabantStad,  het geplande regioprofiel en de proeftuinen (2017)
 • de totstandkoming en uitwerking van het ‘Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020’ van de provincie Noord-Brabant (2016)
 • het plan voor theater en dans in de provincie (2015)
 • de discussie over de hervorming van het landelijk en provinciaal subsidiebestel (2015)
 • het beschikbaar komen van provinciale middelen in aanvulling op lokale makersfondsen en snelloketten (2014)
 • het incidenteel beschikbaar komen van € 4 miljoen voor de kunsten in de bestuursperiode 2013-2014 (2013)
 • het gesprek over de ontwikkeling en inrichting van het Brabant C Fonds (2013)
 • het plan van de provincie voor de impulsgeldenregeling, de voorbereiding van de evaluatie en de aanpassing van de regeling (2013).

Actuele thema’s voor De Kunst van Brabant

 • Coalitievorming en nieuw bestuursakkoord in de provincie n.a.v. de Provinciale Statenverkiezingen 2023 (dKvB wil o.a. een gedeputeerde voor cultuur en handhaving van het huidige beschikbare budget voor kunst en cultuur)
 • De uitwerking van het nieuwe provinciale beleidskader voor cultuur, erfgoed en sport Levendig Brabant 2030 (met name het terugdraaien van de daar in gepresenteerde krimp van het beschikbare budget voor kunst en cultuur)
 • Voorbereiding op de nieuwe vierjarenregelingen 2025-2028 van de provincie en de BrabantStad gemeenten voor professionele kunsten en voor amateurkunst / cultuur-participatie (dKvB: goede afstemming belangrijk, gelijkgeschakelde procedures en handhaving van het huidige budget) + de inpassing daarvan binnen het hele steldel van provinciale financiering van kunst en cultuur (dKvB: o.a. behoud van de Impulsgeldenregeling en de TalentHubregeling)
 • Monitoren van de steunmaatregelen van provincie en gemeentes n.a.v. de coronacrisis en de opstart van de sector na de beperkende maatregelen.

In april 2022 publiceerde De Kunst van Brabant haar standpuntennota in het kader van het nieuwe provinviaal beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023-2030. Hierin roept zij de provincie en de Brabantse gemeenten op een ambitieus cultuurbeleid te voeren: investeer in talentontwikkeling; werk als overheid actief samen met de kunst- en cultuursector en stimuleer de samenwerking met andere maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven; versterk de cultuursector structureel en laat ook andere afdelingen van de provincie bijdragen, zoals economie, innovatie en duurzaamheid, die immer ook profiteren van de aanwezigheid van kunstenaars en hun competenties. “Brabant heeft als economische en technologische topregio de creativiteit, artistciteit en originaliteit van haar kunstenaars hard nodig”.

dKvB zorgt ervoor dat er bij de gemeentes en de provincie aandacht blijft voor het belang van kunst en cultuur. dKvB zoekt oplossingen voor problemen; zoekt en voert structureel het gesprek met beleidsmakers, uitvoerders van dat beleid en het veld (kunstenaars, ZZP’ers en organisaties) over het actuele en gewenste cultuurbeleid, en lopende en gewenste financieringsregelingen. Daartoe houdt dKvB toezicht op het beleid en gedrag van provincie, gemeenten en provinciale uitvoeringsorganisaties en doet voorstellen voor verbetering.