Onze beïnvloeding heeft invloed!

Vereniging De Kunst van Brabant is in 2013 opgericht. Door onze kennis te delen, overheden en instanties met raad en daad bij te staan en druk uit te oefenen, hebben we bijgedragen aan o.a.:

 • het versoepelen door de provincie van de verantwoordingseisen (jaarlijkse accountantsverklaring) voor meerjarig gefinancierde culturele instellingen met een subsidie van max. € 125.000 per jaar in het kader van de regeling PK 2021-2024 (2022)
 • de reparatie van het budget 2021 en 2022 regeling Impulsgelden van de provincie, van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde bedrag van € 1,1 miljoen naar max. € 2,4 miljoen per jaar (2021)
 • de transparantie en zorgvuldige afwikkeling van de herbeoordelingsronde van de BrabantStad-regeling ‘Professionele kunsten 2021-2024’ (2021)
 • het landelijk verkiezingsdebat cultuur i.h.k.v. de Tweede Kamerverkiezingen (i.s.m. DOKc, Kunsten ’92, Kunstloc e.a.) (2021)
 • de evaluatie van de BrabantStad-subsidieregeling professionele kunsten 2021-2024 (2021)
 • verruiming van de mogelijkheden om extra geld te bestemmen voor provinciale subsidies in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor culturele instellingen (2020)
 • het behoud van de portefeuille cultuur en een gedeputeerde voor cultuur binnen het college van Gedeputeerde Staten (2020)
 • aandacht trekkende acties in de vorm van een petitie, publiciteit en veel rumoer, met het doel de bezuinigingen en plannen voor cultuur in het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant te torpederen (2020)
 • de evaluatie van het provinciale Impulsgeldenprogramma (2020)
 • het aantonen van de noodzaak, alsmede de totstandkoming van steunmaatregelen t.b.v. de culturele sector in de provincie en de grote steden, in het verlengde van de coronacrisis (2020)
 • reacties op de inhoud en aanpak van de proeftuinen Internationalisering en Publiekswerking (2019)
 • de bijstelling van, en een verbeterde communicatie rondom de BrabantStad-subsidieregeling ‘Professionele kunsten 2021-2024’ (2019)
 • de bijstelling van het concept ‘regioprofiel cultuur’ van BrabantStad (2019)
 • het provinciaal verkiezingsdebat kunst en cultuur i.h.k.v. de verkiezingen voor Provinciale Staten (i.s.m. Kunstloc, Brabant C Fonds, DokC e.a.) (2019)
 • de uitgangspunten voor een nieuwe integrale Brabantse subsidieregeling voor cultuur en het opstellen van een plan ter harmonisatie van financieringsregelingen (2018)
 • een reactie op het provinciale rapport ‘Waarde van cultuur’ (2018)
 • de tussentijdse evaluatie van het Brabant C fonds, het ‘Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020’ en de impulsgeldenregeling van de provincie (2018)
 • structurele aandacht bij de provincie voor haar rol op het gebied van talentontwikkeling (de talenthubs)
 • meer aandacht van de provincie Noord-Brabant en de grote Brabantse steden voor een gezonde culturele infrastructuur en een ambitieus cultuurklimaat
 • het aanbieden van het pamflet ‘Benut de kracht van kunst en cultuur’ (2018)
 • de gedachtevorming over de beoogde cultuurvisie van de Taskforce cultuur BrabantStad, het geplande regioprofiel en de proeftuinen (2017)
 • de totstandkoming en uitwerking van het ‘Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020’ van de provincie Noord-Brabant (2016)
 • het plan voor theater en dans in de provincie (2015)
 • de discussie over de hervorming van het landelijk en provinciaal subsidiebestel (2015)
 • het beschikbaar komen van provinciale middelen in aanvulling op lokale makersfondsen en snelloketten (2014)
 • het incidenteel beschikbaar komen van € 4 miljoen voor de kunsten in de bestuursperiode 2013-2014 (2013)
 • het gesprek over de ontwikkeling en inrichting van het Brabant C Fonds (2013)
 • het plan van de provincie voor de impulsgeldenregeling, de voorbereiding van de evaluatie en de aanpassing van de regeling (2013)

Actuele thema’s van dKvB

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en nieuwe coalitievorming in de gemeenten
 • Het nieuwe provinciale beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023-2030
 • Monitoren van de steunmaatregelen van provincie en gemeentes n.a.v. de coronacrisis en de opstart van de sector na de beperkende maatregelen
 • Het monitoren en becommentariëren van de resultaten van de meerjarige subsidieregelingen 2021-2024 van OCW, de landelijke cultuurfondsen en met name BrabantStad, en de gevolgen daarvan op de Brabantse culturele infrastructuur
 • Het monitoren van en reageren op de uitvoering van het provinciaal cultuurbeleid n.a.v. het nieuwe bestuursakkoord 2021-2023 van de provincie.

In april 2022 publiceerde De Kunst van Brabant haar standpuntennota in het kader van het nieuwe provinviaal beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023-2030. Hierin roept zij de provincie en de Brabantse gemeenten op een ambitieus cultuurbeleid te voeren: investeer in talentontwikkeling; werk als overheid actief samen met de kunst- en cultuursector en stimuleer de samenwerking met andere maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven; versterk de cultuursector structureel en laat ook andere afdelingen van de provincie bijdragen, zoals economie, innovatie en duurzaamheid, die immer ook profiteren van de aanwezigheid van kunstenaars en hun competenties. Brabant heeft als economische en technologische topregio de creativiteit, artisticiteit en originaliteit van haar kunstenaars hard nodig.

dKvB zorgt ervoor dat er bij de gemeentes en de provincie aandacht blijft voor het belang van kunst en cultuur. dKvB zoekt oplossingen voor problemen; zoekt en voert structureel het gesprek met beleidsmakers, uitvoerders van dat beleid en het veld (kunstenaars, zzp’ers en organisaties) over het actuele en gewenste cultuurbeleid en lopende en gewenste financieringsregelingen. Daartoe houdt dKvB toezicht op het beleid en gedrag van provincie, gemeenten en provinciale uitvoeringsorganisaties en doet voorstellen voor verbetering.