Resultaten

De Kunst van Brabant is in 2013 opgericht. Dit zijn de resultaten die we geboekt hebben t/m 2017.
 
HIGHLIGHTS
* Meer aandacht vanuit provincie Noord-Brabant en B5 voor een gezonde Brabantse culturele infrastructuur
* In bestuursperiode van 2013/2014 gezorgd voor het incidenteel beschikbaar komen van € 4 mln voor de kunsten
* Invloed uitgeoefend op de ontwikkeling en inrichting van het Brabant C Fonds
* Invloed uitgeoefend op het plan voor de Impulsgelden
* Nauw betrokken bij de voorbereiding en discussie over de aanpassing van de Impulsregeling.
* Adviesorgaan van provincie bij de totstandkoming en uitwerking van het Uitvoeringsprogramma 2017-2020.
* Gesprekspartner in evaluatie van werking Brabant C Fonds, Impulsgelden en uitvoeringsprogramma 2017-2020
* Advies over de hervorming van het landelijk en provinciaal subsidiebestel
* Beschikbaar komen van provinciale middelen in aanvulling op lokale Makersfondsen/Snelloketten

THEMA'S DIE IN 2018-2019 SPELEN
* Provinciale statenverkiezingen
* Ontwikkeling regioprofiel BrabantStad en proeftuinen
* Inrichting nieuwe cultuurplanperiode (2021 – 2014)
* Evaluatie huidige cultuurplanperiode
* Harmonisatie van de financieringsregelingen binnen de provincie 
 
TOTAALOVERZICHT
* Via lobby en gesprekken met de Provincie Noord-Brabant en de B5 gemeentes gevraagd meer aandacht te besteden aan het realiseren van een gezonde Brabantse culturele infrastructuur.
* In bestuursperiode van 2013/2014 (toen nog als C10) ervoor gezorgd dat incidenteel € 4 mln voor de kunsten beschikbaar is gebleven; 

Impulsgelden / bkkc
* Meegewerkt aan het plan Impulsgelden voor bkkc (nu Kunstloc)
* Medetrekker van een breder gesprek over talentontwikkeling in provincie Noord-Brabant; DKvB heeft bkkc/Kunstloc gevraagd initiatieven op het gebied van talentontwikkeling d.m.v. een inventarisatie van lopende projecten en de werking daarvan zichtbaarder te maken. Daarmee kunnen we voor toekomstig beleid (Brabant C) gefundeerd de adviesrol blijven vervullen;
* Meegewerkt aan Plan voor theater en dans, en het daarvoor beschikbaar komen van impulsgelden
* Meegewerkt aan Plan voor talentontwikkeling muziek (TalentHub)
* Gesprekspartner van Kunstloc en de Provincie Noord-Brabant t.b.v. de evaluatie van de impulsgeldenregeling
* Via werkgroep kritisch meegedacht over de benchmark 

Brabant C Fonds
* Intensief meegedacht over de ontwikkeling en inrichting van het Brabant C Fonds (Directe invloed op ontwikkeling Brabant C Fonds uitgeoefend, via community-lijn en contacten met de ontwerpers van het fonds)
* Advies aan Brabant C en de provincie t.b.v. de evaluatie van het Brabant C Fonds 

BrabantStad
* Adviesorgaan van provincie bij de totstandkoming en uitwerking van het Uitvoeringsprogramma 2017-2020. 
* Meegewerkt aan de uitvoering van een opdracht van de Provincie Noord-Brabant t.b.v. de monitoring van de cultuurnotasystematiek;
* Advies aan provincie m.b.t. evaluatie Uitvoeringsprogramma 2017-2020
* Advies over aanpassingen financieringsregelingen
* Advies over korte en lange termijnbeleid van de provincie
* Advies over de hervorming van het landelijk en provinciaal subsidiebestel
* Feedback op speerpunten van de provincie:
- Talentontwikkeling / cultuureducatie en arbeidsmarkt,
- DC Network / Brabant DC,
- Innovatie publieksbenadering en publieksonderzoek en monitoring,
- Doorontwikkeling Festivals,
- Gezamenlijke programmering (inter)nationale zichtbaarheid; via o.a. Kunst van Brabant,
  VisitBrabant / themajaren, Brabant C
- Digitalisering & E-culture.
* Beschikbaar komen van provinciale middelen in aanvulling op lokale makersfondsen/snelloketten

ALGEMEEN
De Kunst van Brabant zorgt ervoor dat er politiek aandacht blijft voor het belang van kunst en cultuur op gemeentelijk en provinciaal niveau door structureel het gesprek te voeren met beleidsmakers, uitvoerenden van beleid en kunstenaars en organisaties uit het culturele veld over cultuurbeleid, bestaande regelingen in Brabant en hoe deze efficiënter en beter op elkaar afgestemd voortgezet kunnen worden.
Doorlopende onderwerpen van gesprek en kritische reflectie zijn:
Voortzetting en ontwikkeling van het Brabant C Fonds, Impulsgelden, werkwijze van het bkkc (nu Kunstloc), ontwikkeling cultuurbeleid en strategie voor nieuw landelijk, provinciaal en lokaal  financieringsstelsel, feedback Culturele Atlas, monitoring TalentHubs, ontwikkelen regioprofiel Noord-Brabant, versterken afname van gesubsidieerd kunstaanbod, aandacht voor zzp-ers.