OVER DE KUNST VAN BRABANT

Missie
Een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen, zich ontwikkelen en excelleren, dat is waar de Kunst van Brabant aan werkt.

Visie
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.

Onze thema’s zijn:
* een provinciebreed ambitieus cultuurbeleid, met ruimte voor talenten en mogelijkheden voor innovatie en experiment
* geharmoniseerde financieringsregelingen voor productie en presentatie
* een sterke infrastructuur waarbij de culturele keten één onlosmakelijk geheel vormt - van kennismaking en educatie via talentontwikkeling tot productie, presentatie en bereik
* het stimuleren van samenwerking tussen de culturele sector en de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties
* het vergroten van de zichtbaarheid en promotie van de Brabantse culturele sector met als doel een groot en divers publiek.

dKvB vindt kunst een waarde op zichzelf, die overal in de samenleving zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is en daardoor ook waardevol en noodzakelijk om haar educatieve, sociale en economische betekenis.

Doel vereniging
De vereniging heeft tot doel het volgen van en invloed uit oefenen op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van provincie en gemeenten. Zodat de voorwaarden voor kunst en cultuur worden verbeterd, het beleid beter aansluit op de praktijk van culturele instellingen en kunstenaars, het cultuurbeleid van provincie en gemeenten goed op elkaar wordt afgestemd en ook op landelijk niveau de stem van Noord-Brabant wordt gehoord. Kortom, versterking van kunst en cultuur in het belang van publiek en makers.

Aantal leden
De Kunst van Brabant telt circa 200 leden. 

Opdracht
De vereniging neemt de opdracht op zich om met input van ‘het culturele veld’ mee sturing te geven aan de beleidsontwikkelingen voor kunst en cultuur in Noord-Brabant. Dat doet de vereniging zelfbewust en met een constructieve houding, vanuit het besef dat kunst en cultuur van wezenlijk belang is voor de samenleving en voor elk individu.
dKvB wil waar mogelijk de expertise van haar leden inzetten voor het tot stand komen en uitvoeren van een adequaat kunst- en cultuurbeleid in Noord Brabant.
Verder willen we verbinding tot stand brengen tussen culturele instellingen / makers onderling, zodat zij zich gezamenlijk inzetten voor het belang van kunst en cultuur in Brabant.

Draagvlak 
Om met recht dé spreekbuis van het culturele veld in Noord-Brabant te kunnen zijn, willen we zoveel mogelijk leden hebben uit zoveel mogelijk culturele hoeken. dKvB vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van professionele makers en culturele instellingen: kunstenaars, artistieke zzp'ers, presentatie-instellingen zoals musea, podia en festivals en producerende instellingen zoals theater-, muziek- en dansgezelschappen, kunstvakonderwijs en kunsteducatieve organisaties. 

Hoe werkt de vereniging
De leden bepalen koers en beleid van de vereniging. Dat doen zij in de periodieke Algemene Ledenvergaderingen en ledenraadplegingen. Het bestuur bestuurt de vereniging, vertegenwoordigt haar extern, is gesprekspartner en eerste aanspreekpunt voor derden, bereidt besluiten voor en bewaakt de voortgang van de speerpunten die de vereniging jaarlijks vaststelt.
De leden betalen een contributiebijdrage, naar rato van hun omzet. Dit is de enige inkomstenbron van de vereniging.
Het bestuur en de leden worden daarbij bijgestaan door de algemeen secretaris, die het secretariaat voert en contactpersoon is van de vereniging.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 
De secretaris werkt op basis van een jaarlijkse overeenkomst. 

KvK-nummer: 58362290
RSIN-nummer: 853005114