OVER DE KUNST VAN BRABANT

Doel vereniging
De vereniging heeft tot doel invloed uit te oefenen op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van provincie en gemeenten, het volgen van kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant. Zodat de voorwaarden voor kunst en cultuur worden verbeterd, het beleid beter aansluit op de praktijk van culturele instellingen en kunstenaars, het cultuurbeleid van provincie en gemeenten goed op elkaar wordt afgestemd en ook op landelijk niveau de stem van Noord-Brabant wordt gehoord. Waardoor er voor het publiek een kwalitatief goed aanbod op het gebied van kunst- en cultuur wordt gewaarborgd. Kortom, versterking van kunst en cultuur in het belang van ‘de Brabander’ en de bezoeker van buiten de provincie.

Aantal leden
De Kunst van Brabant; vereniging van kunst en cultuur in Brabant telt momenteel 71 leden.

Opdracht
De vereniging neemt de opdracht op zich om met input van ‘het culturele veld’ sturing te geven aan de beleidsontwikkelingen voor kunst en cultuur in Noord-Brabant. Dat doet de vereniging zelfbewust en met een constructieve houding, vanuit het besef dat kunst en cultuur van wezenlijk belang is voor de samenleving en voor elk individu.

De vereniging wil waar mogelijk de expertise van haar leden inzetten voor het tot stand komen en uitvoeren van een adequaat kunst- en cultuurbeleid in Noord Brabant.

Verder neemt de vereniging de taak op zich verbinding aan te brengen tussen culturele instellingen onderling, doordat zij zich gezamenlijk hebben ingezet voor het belang van kunst en cultuur in de provincie, en met andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs en bedrijfsleven.

Draagvlak noodzakelijk
Zoveel mogelijk ‘met één stem spreken’ kan alleen als veel instellingen en kunstenaars zich aansluiten bij De Kunst van Brabant. Daarbij kan spreekbuis zijn naar derden het beste door een officiële status te hebben. Daarom is De Kunst van Brabant; vereniging voor kunst en cultuur in Noord-Brabant opgericht.

Hoe werkt de vereniging?
De leden bepalen koers en beleid van de vereniging. Dat doen zij in de periodieke Algemene Ledenvergaderingen. Het bestuur bestuurt de vereniging, vertegenwoordigt haar extern, is gesprekspartner en eerste aanspreekpunt voor derden, bereidt besluiten voor en bewaakt de voortgang van de speerpunten die de vereniging jaarlijks vaststelt.

Het bestuur en de leden worden daarbij bijgestaan door de algemeen secretaris, die het secretariaat voert en contactpersoon is van de vereniging.

De vereniging kent een aantal werkgroepen waarin leden onderwerpen uitwerken, discussiepunten inventariseren en standpunten van de vereniging voorbereiden. De huidige werkgroepen zijn: Beleid (‘de grote lijn’); Jeugdaanbod; Beeldcultuur, visuele kunsten, film; Talentontwikkeling; Festivals; Communicatie; Culturele professionals; Andere sectoren.