SPEERPUNTEN 2019

De Kunst van Brabant: een bundeling van creativiteit, deskundigheid, organisatietalent, samenwerkingskracht en cultureel ondernemerschap.

VOORAF

Dit is het Activiteitenoverzicht 2019 van de Kunst van Brabant, belangenvereniging voor de kunst- en cultuursector in Noord-Brabant. Een overzicht waarin we onze prioriteiten en focus voor 2019 vastleggen.
Je vindt hier onze extern en intern gerichte activiteiten: wat doen we richting onze gesprekspartners om hen de belangen van de kunst- en cultuursector te tonen en ze daar rekening mee te laten houden; hoe zorgen we ervoor dat cultuur op de politieke agenda’s blijft staan en onze wensen er op komen. En wat doen we om onze vereniging sterker te laten worden en goed te laten functioneren.  

Voor onze uitgangspunten en werkwijze verwijzen we naar het Werkplan 2018 (zie hieronder). Daarin legden we dat voor het eerst helder vast. Een wijziging daarvan is nu niet aan de orde. Voor de volledigheid is nu wel ook onze misie en visie meegenomen.     
 
2019 wordt een belangrijk jaar voor de Brabantse culturele sector. Natuurlijk vanwege de provinciale statenverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming binnen de provincie. Ook omdat de voorbereidingen voor een nieuwe cultuurplanperiode (2021 – 2014) in volle gang zijn en de daarmee gepaard gaande evaluatie van de huidige periode. Maar vooral omdat de provincie Noord-Brabant en de 5 grootste Brabantste gemeenten - als Taskforce Cultuur BrabantStad - een cultureel regioprofiel presenteren en gaan uitvoeren (proeftuinen); met ook als doel een meer gezamenlijk en onderling geharmoniseerd cultuurbeleid. Dit biedt kansen voor de Brabantse kunst- en cultuursector, maar vereist een pro-actieve kritisch contructieve blik vanuit de Kunst van Brabant; in elk geval om er voor te zorgen dat ideëen, wensen en behoeften van de makers en culturele instellingen goed gehoord en erkend worden en dat we tijdig bij de plannen en de uitwerking ervan betrokken zijn.  
 
De verdere uitwerking van het regioprofiel en de provinciale statenverkiezingen en de nasleep ervan zijn onze voornaamste aandachtspunten voor 2019, tezamen met de door ons zeer gewenste harmonisatie van de financieringsregelingen binnen de provincie. In de gesprekken die we voeren met beleidsmakers sturen we aan op een samenhangend en inspirerend cultuurbeleid in Noord-Brabant, waarin steden en provincie elkaar inhoudelijk en randvoorwaardelijk versterken en daarover steeds met de makers en culturele instellingen en de Kunst van Brabant in dialoog zijn.

Voor de vereniging zelf is een nieuwe ledenaanwas essentieel. De in 2018 ingezette ledenwerfcampagne loopt in 2019 door. Om met gezag en slagkracht te kunnen beïnvloeden en belangen te kunnen behartigen is legitimatie nodig: een voldoende groot aantal leden van diverse omvang en snit en uit alle hoeken van de culturele sector. Actieve leden, wel te verstaan, die met elkaar de vereniging dragen.  

Dit document werd in concept besproken door de leden tijdens de ALV van 16 oktober 2018. De wijzigingen / aanscherpingen die de leden voorstelden zijn in de voorliggende versie verwerkt.   


Missie en visie de Kunst van Brabant

Missie
Een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren, dat is waar de Kunst van Brabant aan werkt.


Visie
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.

Onze thema’s zijn:
* een provinciebreed cultuurbeleid, met ruimte voor talenten en mogelijkheden voor innovatie en experiment
* geharmoniseerde financieringsregelingen voor productie en presentatie
* een sterke infrastructuur waarbij de culturele keten één onlosmakelijk geheel vormt - van kennismaking en educatie via talentontwikkeling tot productie, presentatie en bereik
* het stimuleren van samenwerking tussen de culturele sector en de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties
* het vergroten van de zichtbaarheid en promotie van de Brabantse culturele sector met als doel een groot en divers publiek en een breed draagvlak.

dKvB vindt kunst een waarde op zichzelf, die overal in de samenleving zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is en daardoor ook waardevol en noodzakelijk om haar educatieve, sociale en economische betekenis.


ACTIVITEITEN 2019

Invloed op voorbereidingen Cultuurplan 2021 - 2014 / ruimte voor de regio. Het regeerakkoord van Rutte III onderstreept het belang van een goede en over de regio’s heen een gelijke toegankelijkheid van cultuur.
Stedelijke regio’s zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de de bevolking en haar behoeften én op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur, zo stelt de Raad voor Cultuur (RvC) in haar advies “Cultuur voor stad, land en regio; de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid” (nov. 2017).
De provincie Noord-Brabant en de 5 grootste Brabantse gemeenten willen het idee van de culturele regio verder ontwikkelen. Terecht, want ook hier is het cultuurbeleid versnipperd en kan de samenhang flink verbeterd worden.

De provincie en de 5 grootste gemeenten presenteren als Taskforce Cultuur BrabantStad een regioprofiel; als onderlegger voor een meer gezamenlijk en onderling afgestemd cultuurbeleid. Als uitvloeisel daarvan zal naar verwachtingen in 2019 een aantal culturele proeftuinen (met OCW financiering) uitgevoerd gaan worden.
dKvB meent dat dit kansen biedt voor de kunst- en cultuursector. We zullen met kritisch-contructieve blik op het regioprofiel en de verdere uitwerkingen – o.a. via de proeftuinen - reageren en er voor te zorgen dat ideëen, wensen en behoeften van de makers en culturele instellingen goed gehoord worden en dat we tijdig bij de plannen en de uitwerking ervan betrokken zijn. Met name de proeftuinen willen we mee vormgeven. Onze thema’s zoals verwoord in onze missie en in ons pamflet “Benut de kracht van kunst en cultuur!” zijn daarbij leidraad.

Bepleiten procedurele harmonisatie financieringsregelingen
Binnen de verdere uitwerking van het regioprofiel van de Taskforce Cultuur van BrabantStad is voor dKvB prioriteit de door ons zeer gewenste harmonisatie van de financieringsregelingen binnen de provincie. De dKvB werkgroep ‘Harmonisatie’ concretiseert onze wensen en inzet en stemt die af met de leden. Met andere woorden: de werkgroep formuleert wanneer we tevreden zijn met een procedurele harmonisatie van regelingen, wat daar voor moet gebeuren en door wie.
In de gesprekken die we voeren met beleidsmakers, politici en opinieleiders sturen we aan op een samenhangend en inspirerend cultuurbeleid in Noord-Brabant, waarin steden en provincie elkaar inhoudelijk en randvoorwaardelijk versterken en waarbij (aanvraag)procedures zo licht mogelijk zijn en op elkaar zijn afgestemd, bijvoorbeeld qua timing. Daartoe zullen we actief het debat zoeken (en zelf organiseren wanneer we dat nodig vinden) en andere middelen inzetten om invloed te kunnen uitoefenen, ook via de media. Ook zal dKvB bevorderen dat BrabantStad steeds ook met de makers en culturele instellingen in gesprek zal zijn.

Onze aandacht gaat niet alleen uit naar wat er binnen Noord-Brabant gebeurt. Wat er op landelijk niveau gebeurt is immers ook van invloed op de ontwikkelingen in Brabant. De adviezen van de Raad van Cultuur, het beleid van het ministerie van OCW en hoe de diverse fondsen hier invulling aan geven en hun regelingen vormgeven, raken de makers en culturele instellingen hier. Wanneer wenselijk en mogelijk zullen we samen met de provincie ons geluid naar deze partijen laten horen en zo nodig doen we dat op eigen gezag of met andere partners, zoals Kunsten ’92 (waarmee we samenwerken en informatie uitwisselen). Daarbij is steeds ons standpunt dat financieringsregelingen van en binnen de provincie en die van landelijke partijen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd moeten zijn wat betreft doelen en procedures en elkaar in elk geval niet mogen tegenwerken. We zullen dit actief volgen en tijdig signalen afgeven.

Bijzondere aandacht geven we aan de positie van talenten / talentontwikkeling binnen de culturele keten. De regelingen die talentontwikkeling stimuleren, dragen weinig bij aan het oplossen van het gebrek aan speelbeurten / persentatiemogelijkheden. En de regelingen die kunstpresentatie ondersteunen dwingen programmeurs vaak tot veilge keuzen - het dilemma van het cultureel ondernemerschap. Hoe kunnen regelingen zo ingericht worden dat talenten voldoende speelbeurten / presentatiemogelijkheden krijgen? Daarover buigt zich de dKvB werkgroep “Marktontwikkeling <> talenten”. Deze werkgroep gaat met de leden in gesprek (themabijeenkomst en via de mail), na analyseoplossingsrichtingen aandragen en deze bij de provincie en Kunstloc presenteren.
In dit kader zullen we binnen de vereniging ook een debat voeren over het toepassen van de Fair Practice Code (FPC) en het gewenste diversiteitsbeleid binnen de culturele sector. Hoewel beide thema’s binnen de culturele sector een warme ontvangst hebben, zijn er signalen vanuit het ministerie van OCW en de rijksfondsen dat zij via subsidieregelingen aanvragers verplichtingen hiervoor willen opleggen. Dit leidt tot een verdere verhoging van de regeldruk, maakt harmonisatie van financieringsregelingen nog lastiger en zet cultureel ondernemerschap verder onder druk. dKvB zal hier een standpunt op bepalen – de leden worden betrokken via een bijenkomst en de mail - en dit actief uitventen.

Monitoren Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020 van de provincie
dKvB volgt de uitvoering van het Programma Cultuur 2016 – 2020 van de provincie Noord-Brabant. Binnen dit programma kunnen de prioriteiten per jaar verschillen, zo ook dan de aandacht van dKvB.

In 2017 heeft de provincie het Brabant C Fonds en de Impulsgeldenregeling geëvalueerd en op basis hiervan zijn Brabant C en bkkc / Kunstloc in 2018 met aangepaste regelingen gaan werken. We bekijken of deze daadwerkelijk tot verbeteringen leiden voor de makers en culturele organisaties. Daarbij letten we op het doel, de inhoud / criteria, de randvoorwaarden, de financiele mogelijkheden en de (complexiteit van de) procedures van deze regelingen. Onze conclusies – positief dan wel negatief – delen we met de provincie, Brabant C en Kunstloc. Voor onze gesprekken met hen zijn dit vaste onderwerpen.
De ambitie van dKvB is om een positie te verwerven waarin we vooraf bij evaluatie en wijzigingen van deze en andere regelingen geconsulteerd worden.
Specifieke problemen bij de Impulsgeldenregeling zijn de jaarlijkse voortijdige uitputting ervan en het feit dat ze ieder jaar in de begroting van de provincie vastgesteld moet worden, hetgeen tot vertraging van de jaarlijkse toekenning leidt met als gevolg dat de regeling enige tijd stopgezet wordt. dKvB vindt dit demotiverend voor de aanvragers en het leidt bovendien tot een extra planlast voor hen. Dit blijven we onder de aandacht brengen.

In 2018 presenteerde de provincie 2 nieuwe regelingen: de Talenthub en de Makersregeling. We volgen de uitvoering van deze regelingen en roepen de leden op hun ervaringen met het bestuur te delen opdat we een gezamenlijke reactie en verbetervoorstellen aan de provincie en Kunstloc kunnen geven.

bkkc en Kunsbalie zijn in 2018 tot één ondersteuningsorganisatie gefuseerd: Kunstloc, een organisatie die de hele culturele keten omvat: van een brede basis  (binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, amateurkunst, community arts) via talentontwikkeling tot aan de top van de professionele kunst. De  nieuwe organisatie moet o.i. een meer wendbare en efficiënte organisatie worden waarbij zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit geleverd wordt. We zullen deze ontwikkeling monitoren en bezien of aan de doelstellingen ervan wordt voldaan. Met name is dKvB alert op de kwaliteit en de integraliteit van de dienstverlening van de nieuwe organisatie, de innovatieve kracht en de bereikbaarheid en toegankelijkheid c.q relevantie voor makers en culturele instellingen en de onafhankelijkheid t.o.v. het politieke bestuur c.q. de provincie.

Formuleren en uitdragen van de waarde en het belang voor kunst en cultuur
Het behartigen van de belangen van kunstenaars en culturele organisaties vanuit een inhoudelijk en beleidsmatig perspectief is onlosmakelijk verbonden aan het zoeken naar en pleiten voor maatschappelijke legitimatie voor de kunsten. Kunstproductie en het tonen ervan vinden immers plaats binnen een maatschappelijke context.
Dit werken aan draagvlak is voor dKvB een vanzelfsprekende en continue activiteit.

Voor 2019 liggen onze prioriteiten bij de verkiezingen voor Provinciale Staten (maart) en de voorbereiding daarvan via de programmacommissies van de deelnemende politieke partijen in Noord-Brabant. In samenwerking met anderen - waaronder leden - zullen we het culturele debat opzoeken of zelf organiseren. En vervolgens het opbouwen van contacten met de woordvoerders cultuur van de nieuwe provinciale staten en met de gedeputeerde van cultuur. We zullen hen uitnodigen voor een gesprek over onze visie op het cultuurbeleid, zo mogelijk gekoppeld aan een activiteit van een van onze leden.

De aandacht voor de politiek en het beleid op provinciaal niveau gaat niet ten koste van die op gemeentelijk niveau. Via BrabantStad zijn beide bestuurslagen immers hecht met elkaar verbonden. We zetten de kennismakingsronde met de in 2018 benoemde wethouders cultuur van de grotere gemeenten in Noord-Brabant door.

We vatten de uitkomsten in het rapport “Waarde van cultuur, de staat van de culturele sector in Noord-Brabant” (2018) van PON, bkkc, Telos en Boekmanstichting op de voor dKvB relevante aspecten samen en brengen die bij genoemde partijen en breder onder de aandacht. Ook formuleren we op basis van dit rapport aanbevelingen voor de provincie en de B5.
We adviseren leden die mede namens dKvB hun opwachting willen maken bij gemeente-raden, gemeentelijke commissies en / of wethouders in hun gemeenten.

Kunst en cultuur zijn verbonden met alle facetten van de samenleving. Beleidsmatig én praktisch wordt onze waarde voor maatschappelijke domeinen als het sociaal werk, onderwijs, de economie en de gezondheidszorg beleden. Daarom zoekt dKvB in 2019 actief contact met de provinciale overleggen / vertegenwoordigers van deze partijen. Denk aan DOKC, het provinciaal bibliotheekoverleg, de overleggen van de woning-bouwverenigingen en het bedrijfsleven. Doelen zijn dan om de waarde van kunst en cultuur voor het voetlicht te brengen en te bezien wanneer het zinvol kan zijn om samen op te trekken in inhoudelijke dossiers, richting provincie en gemeenten.
 
Doorontwikkelen en groeien van de vereniging
dKvB is een sectorbrede vereniging, die de collectieve belangen van culturele instellingen en individuele kunstenaars behartigt. Daar is legitimatie voor nodig: voldoende draagvlak c.q. vertegenwoordiging en een gezaghebbend geluid. Met andere woorden: we moeten voldoende leden hebben – een flink deel van die makers en organisaties in Brabant – en we moeten in staat zijn om (met beperkte middelen) pro-actief weldoordachte, in de vereniging breed gedragen en onderbouwde standpunten en voorstellen tijdig naar buiten te brengen en invloed te genereren. dKvB moet daarom snel groeien en haar leden weten te informeren én te activeren: een slimme vereniging voor en door haar leden.

Om de beoogde ledengroei te bereiken is in 2018 een ledenwerfcampagne gestart. Doel is om het aantal leden tussen nu en 2021 te laten groeien naar ten minste 200 (is een ruime verdubbeling t.o.v. 2018). Onderdeel van deze ambitie was het verlagen van de contributietarieven (zie Begroting 2018, inmiddels gerealiseerd), opdat de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap (én om lid te blijven) ook langs financiële weg verhoogd wordt.
De kern van de campagne is dat de leden zelf leden werven; zij worden hier voor gefaciliteerd met (digitale) teksten, slogans, banners e.d. 
In dit kader past aandacht voor het actualiseren van ons adressenbestand (potentiële leden, opinieleiders, alle Brabanste gemeenten / wethouders cultuur in beeld brengen) en een ruimere verspreiding van de digitale dkvb Nieuwsbrief (binnen de mogelijkheden / eisen van de AVG).

Het bestuur heeft een communicatieplan laten opstellen (met input vanuit de leden), met daarin aandacht voor de communicatie via social media, de website en onze perscontacten. Doelen zijn de zichtbaarheid (en dus de bekendheid) van dKvB en haar standpunten te vergroten en de binding van de leden met de vereniging en onderling te versterken. In 2019 zal de uitvoering ervan ter hand worden genomen.
Het actueel houden van de website is een continu aandachtspunt. De dKvB Nieuwsbrief zal in 2019 10 x digitaal verschijnen (elke maand behalve de zomermaanden). In de Nieuwsbrief zullen we ook attenderen op voor de leden belangwekkende ontwikkelingen, publicaties en bijeenkomsten van derden. Ook leden kunnen – voorzover zij dat zelf aanleveren – via de Nieuwsbrief informatieverspreiden over hun activiteiten.

Het bestuur organiseert in elk geval 2 ledenvergaderingen en indien nodig – of als de leden daar om vragen – meer. Telkens op een locatie bij en / of gekoppeld aan een activiteit van een van de leden. Vanaf 2019 zal deze bijeenkomst meer een ledencongres karakter krijgen: het formele vergaderdeel wordt dan een onderdeel van een bredere bijeenkomst met een actueel inhoudelijk thema en ruimte voor kennisdeling, debat en netwerken (sociëteitsfunctie), die ook voor potentiële leden toegankelijk zal zijn.

dKvB heeft beperkte middelen (zie Begroting 2019) en een beperkte werkorganisatie.
Iris Peters is voor 10 uur per week secretaris van de vereniging. Adres van dKvB: Postbus 1593 5200 BP s’-Hertogenbosch, tel.: 06 – 4714 6371, email: iris@dekunstvanbrabant.nl, www.dekunstvanbrabant.nl).

De taken van de secretaris betreffen o.a.: het voorbereiden en verslagleggen van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen; plannen en mee voorbereiden van de overleggen met externen; redactie en verspreiding van de maandelijke digitale dKvB Nieuwsbrief; onderhoud en anpassing van de website; beheer van het ledenregister en adressenbestand; voorbereiden van standpunten en voorstellen van de vereniging; monitoren van het cultuurbeleid van en binnen de provincie Noord-Brabant en van dat van de grotere Brabanste gemeenten, de Brabantse culturele uitvoeringsorganisaties en de landelijke adviesorganen en organisaties / fondsen binnen het blikveld van dKvB.

De financiële administratie en facturering van de contributies is per opdracht uitbesteed aan Stichting Bosse Nova, eveneens gevestigd in ’s-Hertogenbosch.
Per 2018 laat de vereniging haar jaarrekening vanwege kostenoverwegingen niet meer controleren door een RA accountant maar door een kascommissie uit de leden.
dKvB heeft een ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze wordt naar verwachting in 2019 geëffectueerd; de enige hobbel is nog een statutenwijziging.

Het bestuur fungeert als werkbestuur en bestaat per 1 oktober 2018 uit:
. Gieske Bienert (STRP), lid (tot 1 nov. 2018)
. Marilyn Jongenelen (Stedelijk Museum Breda), lid
. Theo Andriessen (Art Related / BredaPhoto), penningmeester
. Marc Eysink Smeets (Messo culturele projecten / Circolo), lid
. Ap de Vries, voorzitter
. vacature (1 en per 1 nov. 2018: 2; werving is inmiddels in gang gezet).
dKvB wil uiterlijk in de loop van 2019 2 nieuwe bestuursleden benoemen. Een vanwege een vacature, de andere om het bestuur te versterken. Bij voorkeur komt een van de nieuwe bestuursleden uit het opleidingenveld. Er is inmiddels een profielschets opgesteld.
Het bestuur is onbezoldigd; de voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding voor reis-, verblijf- en communicatiekosten op declaratiebasis.
In 2019 zal het bestuur een portefeuille-verdeling afgespreken.

Het bestuur wil de leden actief bij de activiteiten van de vereniging te betrekken en de leden hebben die wens zelf ook uitgesproken. dKvB heeft immers beperkte middelen en is een vereniging voor én door de leden. Daarom doet het bestuur een dringend beroep op leden bij te dragen aan de activiteiten en om plaats te nemen in het bestuur en in werkgroepen om bij concrete thema’s met voorstellen voor beleid of standpunten te komen. Er zijn nu 2 werkgroepen actief: Harmonisatie en Marktontwikkeling <> talentontwikkeling

WERKPLAN 2018 >>

Dit is het Werkplan 2018 van de Kunst van Brabant, belangenvereniging voor de kunst- en cultuursector in Noord-Brabant. Een plan waarin we de prioriteiten en activiteiten van de vereniging voor 2018 vastleggen. En dat kan niet zonder dat we ook – voor het eerst - onze missie en uitgangspunten waarmee we onze gesprekspartners tegemoet treden, helder op papier zetten.
Dit werkplan omvat extern en intern gerichte activiteiten: wat doen we richting onze gesprekspartners om hen de belangen van de kunst- en cultuursector te tonen en ze daar rekening mee te laten houden. En wat doen we om onze vereniging sterker te laten worden en goed te laten functioneren.
De nu voorliggende versie van het Werkplan 2018 is de definitieve versie en bevat de aanpassingen waar de leden in de algemene ledenvergadering van 22 februari 2018 te Eindhoven met algemene stemmen om hebben gevraagd.        
 
2018 wordt een belangrijk jaar voor de Brabantse culturele sector. Natuurlijk vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende collegevorming binnen de gemeenten. Ook omdat de voorbereidingen voor een nieuwe cultuurplanperiode (2021 – 2014) op gang komen en de daarmee gepaard gaande evaluatie van de huidige periode. Maar vooral omdat de provincie Noord-Brabant en de 5 grootste Brabantste gemeenten - als Taskforce Cultuur BrabantStad - een gezamenlijke cultuurvisie 2021 - 2024 zullen presenteren. Als opmaat voor een meer gezamenlijk en onderling geharmoniseerd cultuurbeleid. Dit kan kansen bieden voor de Brabantse kunst- en cultuursector, maar vereist een pro-actieve kritisch contructieve blik vanuit de Kunst van Brabant; in elk geval om er voor te zorgen dat ideëen, wensen en behoeften van de makers en culturele instellingen goed gehoord en erkend worden en dat we tijdig bij de plannen en de uitwerking ervan betrokken zijn. Daarom heeft de Kunst van Brabant in januari al een oproep aan de provincie en gemeenten gepubliceerd waarin de waarde van cultuur voor de provincie is onderstreept en onze uitgangspunten en wensen voor het toekomstig beleid zijn verwoord.
 
De verdere uitwerking van deze gezamenlijke cultuurvisie is ons voornaamste aandachtspunt voor 2018, tezamen met de door ons zeer gewenste harmonisatie van de financieringsregelingen binnen de provincie. In de gesprekken die we voeren met beleidsmakers sturen we aan op een samenhangend en inspirerend cultuurbeleid in Noord-Brabant, waarin steden en provincie elkaar inhoudelijk en randvoorwaardelijk versterken en daarover steeds met de makers en culturele instellingen en de Kunst van Brabant in dialoog zijn.


INHOUD
 
 
* Missie en visie de Kunst van Brabant 
* Prioriteiten 2018
* Invloed op voorbereidingen Cultuurplan 2021 – 2024 / ruimte voor de regio
* Bepleiten harmonisatie financieringsregelingen
* Monitoren Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 van de provincie
* Formuleren en uitdragen van de waarde en het belang van kunst en cultuur voor de Brabantse samenleving
* Doorontwikkelen en groeien van de vereniging


AANPAK

* Collectieve belangen behartigen richting politiek, bestuur en uitvoeringsorganisaties
* Deelnemen aan overleggen in Noord-Brabant
* Betrokken zijn bij landelijke actuele ontwikkelingen
* Monitoring werkplan
* Werkorganisatie 
 
 
Missie en visie de Kunst van Brabant


Missie
Een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren, dat is waar de Kunst van Brabant aan werkt.

Visie
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.

Onze thema’s zijn:
* een provinciebreed cultuurbeleid, met ruimte voor talenten en mogelijkheden voor innovatie en experiment
* geharmoniseerde financieringsregelingen voor productie en presentatie
* een sterke infrastructuur waarbij de culturele keten één onlosmakelijk geheel vormt - van kennismaking en educatie via talentontwikkeling tot productie, presentatie en bereik
* het stimuleren van samenwerking tussen de culturele sector en de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties
* het vergroten van de zichtbaarheid en promotie van de Brabantse culturele sector met als doel een groot en divers publiek.

dKvB vindt kunst een waarde op zichzelf, die overal in de samenleving zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is en daardoor ook waardevol en noodzakelijk om haar educatieve, sociale en economische betekenis.

 
PRIORITEITEN 2018

Invloed op voorbereidingen Cultuurplan 2021 - 2024 / ruimte voor de regio
In het regeerakkoord van Rutte III wordt het belang van een goede en over de regio’s heen een gelijke toegankelijkheid van cultuur onderstreept.
Stedelijke regio’s zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de de samenstelling en behoeften van de bevolking én op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur, zo stelt de Raad voor Cultuur (RvC) in haar advies “Cultuur voor stad, land en regio; de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid” (nov. 2017).
De provincie Noord-Brabant en de 5 grootste Brabantse gemeenten hebben mede aan de wieg gestaan van dit nieuwe beleidsidee van de RvC. En ze nemen de handschoen op om dit idee verder te ontwikkelen. Terecht, want ook hier is het cultuurbeleid versnipperd en kan de samenhang flink verbeterd worden.
De provincie en de 5 grootste gemeenten hebben aangekondigd als Taskforce Cultuur BrabantStad een gezamenlijke cultuurvisie 2021 - 2024 te gaan presenteren. Als opmaat voor een meer gezamenlijk en onderling geharmoniseerd cultuurbeleid.
dKvB meent dat dit kansen kan bieden voor de kunst- en cultuursector. We zullen met kritisch-contructieve blik op deze visie reageren er voor te zorgen dat ideëen, wensen en behoeften van de makers en culturele instellingen goed gehoord worden en dat we tijdig bij de plannen en de uitwerking ervan betrokken zijn (onze thema’s zoals verwoord in hoofdstuk 2 van dit werkplan zijn daarbij leidraad). Daarom heeft de Kunst van Brabant in januari al een oproep aan de provincie en de 5 betrokken gemeenten gepubliceerd waarin de waarde van cultuur voor de provincie is onderstreept en onze uitgangspunten en wensen voor het toekomstig beleid zijn verwoord. Van deze oproep maken we een ‘publieksversie’ voor bredere verspreiding in de provincie naar culturele beleidsmakers, beslissers en opinionleaders bij provincie, gemeenten, adviesorganen en ondersteuningsinstellingen. Het vormt daarmee de basis voor gesprekken die we met hen zullen voeren.

Bepleiten harmonisatie financieringsregelingen
Binnen de verdere uitwerking van de gezamenlijke cultuurvisie van de Taskforce Cultuur BrabantStad is ons voornaamste aandachtspunt de door ons zeer gewenste harmonisatie van de financieringsregelingen binnen de provincie. Ter voorbereiding hierop formuleert dKvB haar uitgangspunten en gewenste kaders en resultaten voor een harmonisatie; m.a.w.: wanneer zijn wij tevreden met een harmonisatie van financieringsregelingen. De leden zijn hier nauw bij betrokken.
In de gesprekken die we voeren met beleidsmakers sturen we aan op een samenhangend en inspirerend cultuurbeleid in Noord-Brabant, waarin steden en provincie elkaar inhoudelijk en randvoorwaardelijk versterken en waarbij (aanvraag)procedures zo licht mogelijk zijn en op elkaar zijn afgestemd, bijvoorbeeld qua timing. Daartoe zullen we actief het debat zoeken (en organiseren wanneer nodig) en andere middelen inzetten om invloed te kunnen uitoefenen. Ook zal dKvB bevorderen dat Brabantstad steeds ook met de makers en culturele instellingen in gesprek zal zijn.

Onze aandacht gaat niet alleen uit naar wat er binnen Noord-Brabant gebeurt. Wat er op landelijk niveau gebeurt is immers ook van invloed op de ontwikkelingen in Brabant. De adviezen van de Raad van Cultuur, het beleid van het ministerie van OCW en hoe de diverse fondsen hier invulling aan geven en hun regelingen vormgeven raken de makers en culturele instellingen hier. Wanneer wenselijk en mogelijk zullen we samen met de provincie ons geluid naar deze partijen laten horen en zo nodig doen we dat op eigen gezag of met andere partners, zoals Kunsten ’92. Daarbij zal steeds ons standpunt zijn dat financieringsregelingen van en binnen de provincie en die van landelijke partijen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd dienen te zijn en elkaar in elk geval niet mogen tegenwerken. We zullen dit actief volgen en tijdig signalen afgeven.

Monitoren Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 van de provincie
dKvB volgt de uitvoering van het Programma Cultuur 2017 – 2020 van de provincie Noord-Brabant nauwlettend. Binnen dit programma kunnen de prioriteiten per jaar verschillen, zo ook dan de aandacht van dKvB.

In 2017 heeft de provincie het Brabant C Fonds en de Impulsgeldenregeling geëvalueerd en op basis hiervan aangepast. We bekijken of dit daadwerkelijk tot verbeteringen leidt voor de makers en culturele organisaties. Daarbij letten we op het doel, de inhoud / criteria, de randvoorwaarden, de financiële mogelijkheden en de (complexiteit van de) procedures van deze regelingen. Onze conclusies – positief dan wel negatief – delen we met de provincie en het bkkc. Voor onze gesprekken met het bkkc en de provincie zijn dit vaste onderwerpen. De ambitie van dKvB is om dit jaar een positie te verwerven waarin we voortaan vooraf bij evaluatie en wijzigingen van deze en andere regelingen geconsulteerd worden in plaats van dat we achteraf reageren.
Specifieke problemen bij de Impulsgeldenregeling zijn de jaarlijkse voortijdige uitputting ervan en het feit dat ze ieder jaar in de begroting van de provincie vastgesteld moet worden, hetgeen tot vertraging van de jaarlijkse toekenning leidt met als gevolg dat de regeling begin 2018 enige tijd stopgezet wordt. dKvB vindt dit demotiverend voor de aanvragers en het leidt bovendien tot een extra planlast voor hen, zonder dat hier iets tegenover staat. Dit blijven we onder de aandacht brengen.

In 2018 presenteert de provincie een nieuwe talentenregeling: de Talenthub. Hier over zijn reeds reacties bekend en die zijn niet over de gehele linie positief. We volgen de verdere uitwerking van deze regeling en roepen de leden op hun ervaringen met het bestuur te delen opdat we een gezamenlijke reactie en verbetervoorstellen aan de provincie en het bkkc kunnen geven.
Ook zullen we binnen dKvB een visie ontwikkelen op de marktontwikkeling voor beginnende en doorgroeiende talenten. De leden worden nadrukkelijk uitgenodigd hier een actieve bijdrage aan te leveren.

De provincie beoogt met de fusie van bkkc met Kunstbalie tot één ondersteunings-organisatie te komen die de hele culturele keten omvat: van een brede basis(binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, amateurkunst, community arts) via talentontwikkeling tot aan de top van de professionele kunst. De fusieorganisatie zou een meer wendbare en efficiënte organisatie moeten worden waarbij zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit geleverd wordt. We zullen deze ontwikkeling monitoren en bezien of aan de doelstellingen ervan wordt voldaan. Met name is dKvB alert op de kwaliteit en de integraliteit van de dienstverlening van de nieuwe organisatie, de innovatieve kracht en de bereikbaarheid en toegankelijkheid c.q relevantie voor makers en culturele instellingen.
 
Formuleren en uitdragen van de waarde en het belang van kunst en cultuur voor de Brabantse samenleving
Het behartigen van de belangen van kunstenaars en culturele instellingen vanuit een inhoudelijk en beleidsmatig perspectief is onlosmakelijk gekoppeld aan het zoeken naar en pleiten voor maatschappelijke legitimatie voor de kunsten. Kunstproductie en het tonen ervan vinden immers plaats binnen een maatschappelijke context.
Dit werken aan draagvlak is voor dKvB een vanzelfsprekende en continue activiteit.
Voor 2018 liggen onze prioriteiten bij het – gezamenlijk met de leden – formuleren van de waarde en het belang van een bloeiende en inspirerende kunstensector voor de Brabantse steden en regio’s en dit onder de aandacht brengen van de in maart nieuw gekozen gemeenteraden en de nieuw gevormde colleges van B&W. Leden zullen namens dKvB hun opwachting maken bij de gemeenteraden,  gemeentelijke commissies en / of wethouders in hun gemeenten.       

Doorontwikkelen en groeien van de vereniging
dKvB is een sectorbrede vereniging, die de collectieve belangen van culturele instellingen en individuele kunstenaars behartigt. Daar is legitimatie voor nodig: voldoende draagvlak c.q. vertegenwoordiging en een gezaghebbend geluid. Met andere woorden: we moeten voldoende leden hebben – een flink deel van die makers en organisaties in Brabant – en we moeten in staat zijn om (met beperkte middelen) pro-actief weldoordachte, in de vereniging breed gedragen en onderbouwde standpunten en voorstellen tijdig naar buiten te brengen en invloed te genereren. De vereniging moet daarom snel groeien en haar leden weten te informeren én te activeren: een slimme vereniging voor en door haar leden.

Het bestuur presenteert in het voorjaar een communicatieplan, met daarin bijzonder aandacht voor de communicatie via social media, de website, voor onze perscontacten én voor de communicatie via onze leden (dKvB is immers een vereniging voor en door de leden). Doelen zijn de zichtbaarheid (en dus de bekendheid) van dKvB en haar standpunten te vergroten, de binding van de leden met de vereniging en onderling te versterken, evenals de netwerkfunctie en de kennisdeling binnen de vereniging.
In dit communicatieplan zal het bestuur zich ook uitspreken over hoe om te gaan met de verschillende categorieën leden binnen de vereniging (met name de individuele leden en kleine organisaties versus de grotere organisaties).  
Het actueel houden van de website is een continu aandachtspunt. De dKvB Nieuwsbrief zal in 2018 10 x digitaal verschijnen (elke maand behalve de zomermaanden). In de nieuwsbrief zullen we ook attenderen op voor de leden belangwekkende ontwikkelingen, publicaties en bijeenkomsten van derden. Ook leden kunnen – voorzover zij dat zelf aanleveren – via de nieuwsbrief informatie verspreiden over hun activiteiten.
Het bestuur organiseert in elk geval 2 ledenvergaderingen en indien nodig – of als de leden daar om vragen – meer. Telkens op een locatie bij en / of gekoppeld aan een activiteit van een van de leden. Vanaf de 2e ledenvergadering in 2018 zal deze bijeenkomst meer een ledencongres karakter krijgen: het formele vergaderdeel wordt dan een onderdeel van een bredere bijeenkomst met een actueel inhoudelijk thema en ruimte voor kennisdeling, debat en netwerken (sociëteitsfunctie).
  
Voor de ledengroei zal het bestuur in het voorjaar een ledenwerfcampagne starten. Doel is om het aantal leden tussen nu en 2020 te laten groeien naar ten minste 200 (is een ruime verdubbeling t.o.v. eind 2017). Onderdeel van deze ambitie is verlagen van de contributietarieven (zie Begroting 2018), opdat de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap (én om lid te blijven) ook langs de financiële weg verhoogd wordt. De huidige leden wordt gevraagd het voortouw te nemen in deze campagne: leden werven leden. 
Extra aandacht krijgt ook het actualiseren van ons adressenbestand (potentiële leden, opinieleiders, alle Brabanste gemeenten / wethouders cultuur in beeld brengen) en een ruimere verspreiding van de digitale dkvb nieuwsbrief.


AANPAK
 
Collectieve belangen behartigen richting politiek, bestuur en uitvoeringsorganisaties  
dKvB heeft de ambitie om in het Brabantse culturele debat een positie te verwerven waarin we vooraf – in een vroeg stadium - bij de evaluatie en de ontwikkeling van het cultuurbeleid ons geluid kunnen laten horen en geconsulteerd worden in plaats van dat we alleen maar achteraf reageren.Daar zijn legitimatie (voldoende leden), gezag (heldere en bruikbare standpunten) een goede timing en betrouwbaarheid (afspraak is afspraak) voor nodig. dKvB is een belangenvereniging, geen kennisinstituut. We kiezen daarom voor de rol van een kritisch-constructieve volger, een vriendelijke en waar het moet strenge luis-in-de-pels, die standvastig signalen vanuit de leden en eigen inzichten naar voren brengt en voorstellen bepleit. We zijn zodoende geen mede-ontwikkelaar van het cultuurbeleid; we zijn betrokken, maar op afstand van het bestuur en de uitvoering. Zo kan dKvB haar rol als belangenbehartiger voor de leden effectief invullen.
dKvB zal pro-actief, zelfstandig of tezamen met anderen en via diverse kanalen haar standpunten en voorstellen naar buiten brengen en haar gesprekspartners – provincie, gemeenten en uitvoeringsorganisatioes / fondsen – gevraagd en ongevraagd van informatie en feedback voorzien.
 
Deelnemen aan overleggen in Noord-Brabant
Waar zinvol voor haar taken zal dKvB deelnemen aan vaste overleggen en commissies binnen de provincie Noord-Brabant. Onze rolpositie (zie hierboven) en onze thema’s (zie hoofdstuk Visie en missie) zijn daarbij leidend. Met het bkkc (straks bkkc/Kunstbalie) voert dKvB regelmatig overleg. Incidentele overleggen zijn er of plannen we in elk geval met Brabant C fonds, Kunstbalie (straks bkkc/Kunstbalie), de ambtelijke ondersteuning van de Taskforce Cultuur BrabantStad, de afdeling cultuur van de provincie Noord-Brabant en de gedeputeerde en de afdelingen cultuur van de grootste Brabantse gemeenten en de betreffende wethouders. Ook de woordvoerders cultuur binnen de Staten van Noord-Brabant staan op de lijst van gesprekspartners.
 
Betrokken zijn bij landelijke actuele ontwikkelingen
Binnen Nederland is een vereniging op provinciale schaal als dKvB uniek. Met soortgelijke verenigingen sparren is dus niet mogelijk. Wel is – op landelijk niveau – Kunsten ’92 actief: deze al ruim 25 jaar bestaande bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur, erfgoed en media houdt de landelijke ontwikkelingen in het brede culturele veld nauwgezet in de gaten en is met veel gezag spreekbuis en pleitbezorger op de randvoorwaardelijke thema’s in de kunst en cultuur. Bovendien heeft Kunsten ’92 goede ingangen binnen de landelijke politiek en het bestuur. Daarom onderhoudt dKvB nauw contact met Kunsten ’92: om tijdig informatie te krijgen, kennis uit te wisselen, over mogelijke standpunten en voorstellen te sparren én om de visie van de culturele sector in Brabant ook landelijk te laten horen.
Uit reeds gevoerde gesprekken horen we terug dat de Brabant vaak als voorloper gezien wordt, bijvoorbeeld met de opzet voor talentontwikkelingsprogramma’s, de aanpak van de stedelijke regio via BrabantStad en ook het initiatief voor en bestaan van dKvB zelf. 
 
      
Monitoring werkplan
Halverwege 2018, rondom de zomervakantie, zal het bestuur de voortgang van de activiteiten en de aanpak ervan evalueren en waar nodig bijstellen. De leden worden hierover geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid zich hierover uit te spreken. Zowel tussendoor – schriftelijk – als in de ledenvergadering in het najaar van 2018. Dan ligt ook een voorstel voor een werkplan en een begroting voor het komend jaar voor.     

Werkorganisatie
dKvB heeft beperkte middelen (zie Begroting 2018) en een beperkte werkorganisatie.
Iris Peters is voor 10 uur per week secretaris van de vereniging. Zij wordt via een opdrachtverlening ingehuurd van Wave of Tomorrow, gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Dit adres is tevens het feitelijk kantooradres van dKvB (Boschveldweg 471b, postbus 1593 5200 BP s’-Hertogenbosch, tel.: 06 – 4714 6371, email:  iris@dekunstvanbrabant.nl,
www.dekunstvanbrabant.nl).
De taken van de secretaris betreffen o.a.: het voorbereiden en verslagleggen van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen; plannen en mee voorbereiden van de overleggen met externen; redactie en verspreiding van de maandelijke digitale dKvB nieuwsbrief; onderhoud en anpassing van de website; beheer van het ledenregister en adressenbestand; voorbereiden van standpunten en voorstellen van de vereniging; monitoren van het cultuurbeleid van en binnen de provincie Noord-Brabant en van dat van de grotere Brabanste gemeenten, de Brabantse culturele uitvoeringsorganisaties en de landelijke adviesorganen en organisaties / fondsen binnen het blikveld van dKvB.

De financiële administratie en facturering van de contributies is per opdracht uitbesteed aan Stichting Bosse Nova, eveneens gevestigd in ’s-Hertogenbosch.
Per 2018 laat de vereniging haar jaarrekening vanwege kostenoverwegingen niet meer controleren door een RA accountant maar door een kascommissie uit de leden. Voor het controleren van de jaarrekening 2017 bestaat de kascommissie uit Andrea Leine, Ruud van Eeten en Geert Overdam.

Het bestuur fungeert als werkbestuur en bestaat per 1 januari 2018 uit:
. Gieske Bienert (STRP), lid
. Marilyn Jongenelen (Stedelijk Museum Breda), lid
. Theo Andriessen (Art Related / BredaPhoto), penningmeester / wnd. voorz. tot 1 febr.
. Marc Eysink Smeets (Messo culturele projecten / Circolo), lid
. Ap de Vries, lid / voorzitter per 1 febr. 2018
. vacature
Het bestuur is onbezoldigd. In de loop van 2018 zal binnen het bestuur een portefeuille-verdeling worden afgesproken.

Het bestuur streeft ernaar de leden actief bij de activiteiten van de vereniging te betrekken. dKvB heeft immers beperkte middelen en is een vereniging voor én door de leden. Omdat permanente ledencommissies in het verleden al snel bleken te verzanden, zal het bestuur in de toekomst vaker een beroep op leden doen om bij concrete thema’s met voorstellen voor beleid of standpunten te komen (taakgroepen).