Reactie dKvB op brief cultuurvisie minister Van Engelshoven

30/04/18
cultuurbrief2018.jpg()(B8FFB585CA3511D408DEF3C75EE1AC10).jpg

’s-Hertogenbosch, 20 april 2018
betreft: reactie op ‘Cultuur in een open samenleving’

Geachte mevrouw Van Engelshoven,

Graag reageren wij op uw visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’. Wij: dat is De Kunst van Brabant (dKvB), een vereniging van Brabantse kunstenaars / makers en culturele organisaties. We zijn trots op de kracht van kunst en cultuur in Noord-Brabant; denk alleen al aan de vele festivals met (inter)nationale uitstraling zoals de Dutch Design Week, Theaterfestival Boulevard, Circolo, Cement, BredaPhoto en November Music.

Uw brief betreft het cultuurbeleid vanuit een landelijk perspectief. dKvB wil bijdragen aan een inspirerend cultureel klimaat en de maatschappelijke erkenning van kunst en cultuur in de provincie Noord-Brabant. Daarom gaan we in onze reactie met name in op het aspect dat ons direct raakt: de door de Raad voor Cultuur geopperde en door u in uw brief meegenomen ruimte voor regionalisering in het cultuurbeleid en uw uitnodiging aan steden en provincies om regionale profielen op te stellen.

Maar eerst willen wij onze instemming betuigen met de hoofdlijnen en toonzetting van uw visiebrief. Uw stellingen dat cultuur in de eerste plaats een eigen intrinsieke waarde heeft, dat cultuur een verbindende kracht in onze samenleving kan zijn en dat deelnemen aan cultuur een manier is om deel te nemen en mede vorm te geven aan de samenleving, ondersteunen wij van harte. Dat u uw woorden ook kracht bij zet met financiële ondersteuning - al lopen de bedragen voor erfgoed en cultuur wel erg uit een en is het extra bedrag voor cultuur nog lang niet het bedrag dat enkele jaren geleden rücksichtslos bezuinigd werd - waarderen we.

Terecht constateert u de tendens dat provincies en steden zich steeds meer profileren in regio’s. In Noord-Brabant is dat zeker aan de orde, en zeker ook op cultureel gebied
(taskforce Cultuurvisie BrabantStad). dKvB volgt dat proces nauwlettend en is betrokken bij de meningsvorming. Met de grote lijn van deze Brabantse ambitie stemmen we in. Te meer daar ook de provincie en de betreffende steden aangeven deze beweging als een kans te zien om tot (meer) harmonisatie te komen van de diverse financieringsregelingen en procedures binnen de provincie én met die van de landelijke fondsen: een nadrukkelijke wens uit de kringen van kunstenaars / (jonge) makers en culturele organisaties.

Daar waar u de regio’s uitnodigt met plannen te komen valt het ons op dat u nogal wat richtlijnen meegeeft. Het lijkt er op dat er zo weer een extra administratieve laag c.q. belasting wordt ingebouwd in de vierjaarlijkse cultuurplansystematiek en dat u de ruimte voor de regio’s naar uw eigen hand wilt zetten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Geef ruimte, geef vertrouwen! En geef de beleidsmakers in de regio de kans te tonen dat ze dat waard zijn: door ze nadrukkelijk uit te nodigen de kunstenaars / makers en de culturele organisaties of hun vertegenwoordigers ter plaatse tijdig en actief bij de regionale planontwikkeling te betrekken en die betrokkenheid zichtbaar te maken. Dat levert inhoudelijke winst op.

Verder merken we op dat u nergens een uitspraak doet over de positie die de regio’s zullen kunnen krijgen in de culturele infrastructuur en in de besluitvorming daarover (cultuurplan). Dat kan leiden tot vrijblijvendheid. dKvB roept u op snel kleur te bekennen welke plek u de regio’s echt wilt geven in het landelijk cultuurbeleid. Dat schept duidelijkheid en legt een basis voor samenwerking tussen uw departement en de regio’s.

Vanzelfsprekend willen wij onze reactie en visie nader aan u toelichten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ap de Vries
voorzitter De Kunst van Brabant

 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn