Vervolg brief informateur provincie Noord-Brabant

30/04/19

Bijlage Downloaden

recently_dots.png

Bijgaand de brief die de Kunst van Brabant stuurde aan de informateur en de fractievoorzitters van de Provinciale Staten.


"Geachte dames en heren, In vervolg op onze open brief van 2 april (als bijlage toegevoegd) attenderen wij u op de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot het kunst- en cultuurbeleid op landelijk niveau, met nadrukkelijke doorwerking naar de provincies en dus Noord-Brabant en de stedelijke regio BrabantStad. Vereniging De Kunst van Brabant heeft kennisgenomen van het advies van de Raad voor Cultuur aan de minister van OC&W met het oog op het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 “Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur”. De Raad houdt een pleidooi om in het landelijk beleid aan te sluiten op regio’s en de regionale cultuurprofielen. Uit onze provincie diende BrabantStad (provincie en de B5 gemeenten) ook een regionaal profiel in, “Brabant maakt het”.

De Kunst van Brabant heeft meegedacht over het Brabantse culturele regioprofiel en zich daarachter geschaard; dus is de vereniging dan ook positief over de door de Raad geadviseerde beleidsrichting op dit punt.

De Kunst van Brabant maakt zich wel zorgen over de financiële consequenties van het voorgestelde nieuwe cultuurbeleid 2021 - 2024. Buiten het feit dat er extra geld nodig is om de Fair Practice Code sectorbreed te kunnen toepassen, vergen ook de beleidsambities en samenwerking tussen de diverse echelons extra financiële inspanningen. De Raad lijkt daarbij uit te gaan van ruimere financiële participatie van de decentrale overheden. 

De Kunst van Brabant weet dat de Provincie Noord-Brabant zich in de afgelopen 4 jaar hard heeft gemaakt voor versterking van de culturele sector en de budgetten voor cultuur heeft verruimd. De provincie en Brabantse gemeenten hebben daarmee op dit punt de toon gezet voor het advies van de Raad voor Cultuur.

Om nu aansluiting te houden op het geadviseerde nieuwe cultuurbeleid - en ervoor te zorgen dat meer rijks-cultuurgelden ter beschikking komen van Brabant (waar we helaas wel achterlopen) - is het nu van het grootste belang het provinciale cultuurbudget in de nieuwe provinciale beleidsperiode te verruimen of in elk geval minimaal op peil te houden. Zo kan Noord-Brabant zich onderscheiden en sterk profiteren van matching met rijksmiddelen voor kunst en cultuur en zodoende meer geld vanuit “Den Haag” naar Brabant trekken.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en leden van De Kunst van Brabant,

Ap de Vries voorzitter

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn