Een markt voor talenten?

08/03/19
recently_dots.png

De Kunst van Brabant krijgt signalen over een discrepantie tussen de beoogde marktontwikkeling in de culturele sector en de mogelijkheden voor talenten / jonge makers om zich te ontwikkelen d.m.v. productie en presentatie.
Talenten en jonge makers hebben speelbeurten en expositiemogelijkheden nodig, maar mede onder invloed van de bezuinigingen en culturele ondernemerschaps-doelstellingen programmeren podia en tentoonstellingsplekken ‘veilig’. Daarbij is dan onvoldoende plek voor talenten. Dit klemt te meer omdat talenten wel gebruik maken van ontwikkelings-subsidies; maar deze overheidsinzet zet geen zoden aan de dijk als door andere overheidsmaatregelen zij geen speelbeurten / presentatie- of expositiemogelijkheden krijgen.

Probleemstelling:
Talentontwikkeling zit in de knel. De afname van het gesubsidieerde aanbod (discipline breed) staat al geruime tijd onder druk. Zeker jonge makers / “intreders” ervaren dit. Kunstenaars en nieuwe kunstenaarsinitiatieven die zich via Talenthubs, of andere lokale, provinciale of nationale subsidieregelingen en/of via bijdragen van particuliere fondsen en sponsoren op de markt begeven, hebben (vaak) moeite om geprogrammeerd te raken en presentatieplekken te vinden die “normale” uitkoopsommen betalen.
Vaak wordt op partage gespeeld / gepresenteerd, soms zelfs komen alleen (een deel van) de publieksinkomsten ten goede aan de kunstenaars/kunstinstellingen.  
dKvB constateert een discrepantie tussen het door provincie en gemeentes investeren in jonge Brabantse makers / kunstenaars t.b.v. hun ontwikkeling en het maken van nieuwe producties en kunstwerken en de afname van dat aanbod door podia en expositieplekken. De vraag is daarbij of Brabantse culturele organisaties / programmeurs in staat zijn om dat nieuwe aanbod – dat dus mede tot stand komt door ondersteuning vanuit provincie / gemeenten - ook daadwerkelijk af te nemen en of ze daarbij de noodzakelijke vergoedingen / uitkoopsommen kunnen betalen.

Kernvragen:

1) Klopt bovenstaande constatering m.b.t. de discrepantie tussen talentontwikkeling en afname van hun aanbod? M.a.w. klopt het dat programmerende organisaties niet voldoende coproductie- en/of programmabudget hebben om nieuwe / onbekende werken / producties / experimenten te tonen en er redelijke vergoedingen / uitkoopsommen te betalen  > waardoor aanbod en afname niet op elkaar afgestemd zijn, laat staan dat gehandeld kan worden cf. de code Fair Practice?

2) En zo ja, via welke scenario’s kunnen gemeenten, provincie, makers, productiehuizen / presentatie-instellingen, programmeurs / programmerende instellingen en festivals tot de gewenste oplossing(en) komen? En wat is daar voor nodig, in materiële en immateriële zin?  

En vervolgvragen:
Kan de provincie / Kunstloc onderzoek (laten) doen naar de omvang van het probleem van de hierboven geschetste discrepantie tussen talentontwikkeling en marktontwikkeling?
Kan er binnen het kader van de verwachte Proeftuinen een onderzoek gestart worden: van talentontwikkeling naar (nieuw) publiek / meer afname / coproductiebudgetten? Om meer inzichten te krijgen in waar kansen liggen voor makers en organisaties om hun publiek uit te breiden of beter te bereiken om zodoende meer inkomsten te verwerven. Vraag: waar geef je een impuls aan? Aan de maker en/of aan het afname- / cultuurklimaat in de provincie?
Waar leiden de talenthubs toe en kunnen we het proces rondom talenthubs aanpassen n.a.v. onderzoeksresultaten?  
Hoe kunnen Provincie en B5 in aanvulling op het huidige beleid ook de coproductie / afname van (nieuw) aanbod van jonge makers stimuleren?
Kan in de huidige subsidiepraktijk de rol van programmeurs / coproducenten steviger worden m.b.t. de advisering over welke jonge makers / kunstinstellingen productiemiddelen worden toegekend?
Op welke manier kunnen de resultaten van een onderzoek naar de huidige situatie rond aanbod en afname in Brabant mee genomen worden in het nieuwe Brabantse cultuurbeleid 2021-2024?
Zien kunstenaars en kunstinstellingen mogelijkheden om de afname van hun kunstaanbod in Brabant te vergroten? Zo ja waar zien ze dien mogelijkheden en wat kunnen ze zelf doen om meer afname te realiseren?
Zien Brabantse afnemers (podia, festival, presentatie instellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven) meer mogelijkheden om hun afname van professioneel gesubsidieerd Brabants kunstaanbod te vergroten? Zo ja waar zien ze die mogelijkheden en wat kunnen ze zelf doen om meer programmering/presentatie te realiseren?

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn