Resultaten

Vereniging De Kunst van Brabant is in 2013 opgericht. 
We zijn er trots op dat we met pressie, kennis, raad en daad (hebben) kunnen bijdragen aan o.a.: 

-de reparatie van het budget van het Impulsgelden-programma van de provincie voor 2021 en 2022 > van het door GS vastgestelde bedrag van 1,1 miljoen naar max. 2,4 miljoen euro per jaar (2021) 
-de zorgvuldigheid en transparantie van de herbeoordelingsronde van de BrabantStad-regeling professionele kunsten 2021-2024 (2021) 
-het landelijk verkiezingsdebat cultuur n.a.v. de Tweede Kamerverkiezingen (i.s.m. DOKc, Kunsten ’92, Kunstloc e.a.) (2021)
-de evaluatie van de BrabantStad subsidieregeling professionele kunsten 2021 – 2024 (2021)
-de verruiming van de mogelijkheden voor het vormen van bestemmingsreserves provinciale subsidies, vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor culturele instellingen (2020)
-het behoud van de portefeuille cultuuren een gedeputeerde voor cultuur binnen gedeputeerde staten van de provincie (2020)
-met aandacht trekkende acties, publiciteit en een petitie veel rumoer n.a.v. de formuleringen over cultuur (en de beperking van de provinciale inzet er op) in het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant (2020)
-de evaluatie van het Impulsgeldenprogramma van de provincie (2020)
-het totstandkomen van steunmaatregelen t.b.v. de culturele sector van provincie en grote steden n.a.v. de coronacrisis en het in kaart brengen van de noodzaak daartoe (2020)
-reacties op de inhoud en aanpak van de proeftuinen Internationalisering en Publiekswerking (2019)
-bijstellingen in en een verbeterde communicatie rondom de subsidieregeling 2021 – 2024 professionele kunsten van BrabantStad (2019)
-bijstellingen in het concept regioprofiel cultuur van BrabantStad (2019)
-het provinciaal verkiezingsdebat kunst en cultuur n.a.v. de verkiezingen voor provinciale staten (i.s.m. Kunstloc, Brabant C fonds, DOKc e.a.) (2019) 
-uitgangspunten voor een nieuwe integrale Brabantse subsidieregeling voor cultuur / harmonisatie financieringsregelingen opgesteld en aangeboden (2018) 
-reactie op het rapport Waarde van cultuur (in opdracht van de provincie opgesteld) (2018)
-de tussentijdse evaluaties van het Brabant C fonds, de Impulsgeldenregeling en het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 van de provincie en het aanreiken van verbeterpunten (2018)
-structurele aandacht bij de provincie voor haar rol op het gebied van talentontwikkeling (de talenthubs)  
-meer aandacht van de provincie Noord-Brabant en de grote Brabantse steden voor een gezonde Brabantse culturele infrastructuur en een ambitieus cultuurklimaat 
-oproep / pamflet Benut de kracht van kunst en cultuur aangeboden (2018)
-de gedachtevorming over de beoogde cultuurvisie van de Taskforce cultuur BrabantStad en  over het geplande regioprofiel en proeftuinen (2017)
-de totstandkoming en uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 van de provincie Noord-Brabant (2016)
-het plan voor theater en dans in de provincie (2015)
-de discussie over de hervorming van het landelijk en provinciaal subsidiebestel (2015)
-het beschikbaar komen van provinciale middelen in aanvulling op lokale makersfondsen / snelloketten (2014)
-het incidenteel beschikbaar komen van € 4 miljoen voor de kunsten in de bestuursperiode 2013 - 2014 (2013) 
-het gesprek over de ontwikkeling en inrichting van het Brabant C Fonds (2013)
-het plan van de provincie voor de Impulsgeldenregeling en later aan de voorbereiding van en discussie over de aanpassing ervan (2013)

De thema’s waar dKvB op dit moment actief op is, zijn:
-Gemeenteraadsverkiezingen 2022: i.s.m. Kunstloc en DokC voorbereiden van een provinciaal verkiezingsdebat debat over kunst en cultuur
-nieuw provinciaal beleidskader vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport 2023 – 2030
-evaluatie van de subsidieregeling professionele kunsten 2021 – 2024 van BrabantStad
-monitoren van de steunmaatregelen van provincie en gemeentes n.a.v. de coronacrisis
-monitoren en becommentariëren van de resultaten van de meerjarige subsidieregelingen 2021 – 2024 van OCW, de landelijke cultuurfondsen en met name van BrabantStad en de gevolgen daarvan op de Brabantse culturele infrastructuur
-monitoren van en reageren op de uitvoering van het provinciaal cultuurbeleid n.a.v. het nieuwe bestuursakkoord 2020 – 2023 van de provincie 

In 2018 publiceerde De Kunst van Brabant haar pamflet Benut de kracht van kunst en cultuur! waarin zij de provincie en de Brabantse gemeenten oproept een ambitieus cultuurbeleid te voeren, in talentontwikkeling te investeren, samen te werken met de kunst- en cultuursector en de diverse financieringsregelingen te harmoniseren, zowel onderling als met die van het Rijk. dKvB werkt er proactief aan dat er op gemeentelijk en provinciaal niveau politiek aandacht blijft voor het belang van kunst en cultuur. dKvB zoekt oplossingen voor problemen; door structureel het gesprek te zoeken en te voeren met beleidsmakers, uitvoerenden van beleid en kunstenaars / culturele ZZPers en organisaties uit het culturele veld over het staande en gewenste cultuurbeleid, over bestaande en gewenste financieringsregelingen in Brabant en hun onderlinge samenhang. dKvB monitort daartoe het beleid en gedrag van provincie, gemeenten en provinciale uitvoeringsorganisaties en reikt verbeteringen aan.