Resultaten

Vereniging De Kunst van Brabant is in 2013 opgericht. 
We zijn er trots op dat we met pressie, kennis, raad en daad (hebben) kunnen bijdragen aan o.a.: 

de evaluatie van de subsidieregeling 2021–2024 professionele kunsten van BrabantStad (2020)
het behoud van de portefeuille cultuur en een gedeputeerde voor cultuur binnen gedeputeerde staten van de provincie (2020)
met aandacht trekkende acties, publiciteit en een petitie veel rumoer n.a.v. de formuleringen over cultuur (en de beperking van de provinciale inzet er op) in het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant (2020)
de evaluatie van de Impulsgeldenregeling van de provincie (2020)
het totstandkomen van steunmaatregelen t.b.v. de culturele sector van provincie en grote steden n.a.v. de coronacrisis en het in kaart brengen van de noodzaak daartoe (2020)
reacties op de inhoud en aanpak van de proeftuinen Internationalisering en Publiekswerking (2019)
bijstellingen in en een verbeterde communicatie rondom de subsidieregeling 2021–2024 professionele kunsten van BrabantStad (2019)
bijstellingen in het concept regioprofiel cultuur van BrabantStad (2019)
het provinciaal verkiezingsdebat kunst en cultuur n.a.v. de verkiezingen voor provinciale staten (i.s.m. Kunstloc, Brabant C fonds, DOKc e.a.) (2019) 
uitgangspunten voor een nieuwe integrale Brabantse subsidieregeling voor cultuur / harmonisatie financieringsregelingen opgesteld en aangeboden (2018) 
reactie op het rapport Waarde van cultuur (in opdracht van de provincie opgesteld) (2018)
de tussentijdse evaluaties van het Brabant C Fonds, de Impulsgeldenregeling en het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 van de provincie en het aanreiken van verbeterpunten (2018)
structurele aandacht bij de provincie voor haar rol op het gebied van talentontwikkeling (de talenthubs)  
meer aandacht van de provincie Noord-Brabant en de grote Brabantse steden voor een gezonde Brabantse culturele infrastructuur en een ambitieus cultuurklimaat 
oproep/pamflet Benut de kracht van kunst en cultuur aangeboden (2018)
de gedachtevorming over de beoogde cultuurvisie van de Taskforce cultuur BrabantStad en  over het geplande regioprofiel en proeftuinen (2017)
de totstandkoming en uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 van de provincie Noord-Brabant (2016)
het plan voor theater en dans in de provincie (2015)
de discussie over de hervorming van het landelijk en provinciaal subsidiebestel (2015)
het beschikbaar komen van provinciale middelen in aanvulling op lokale makersfondsen / snelloketten (2014)
het incidenteel beschikbaar komen van € 4 miljoen voor de kunsten in de bestuursperiode 2013 - 2014 (2013) 
het gesprek over de ontwikkeling en inrichting van het Brabant C Fonds (2013)
het plan van de provincie voor de Impulsgeldenregeling en later aan de voorbereiding van en discussie over de aanpassing ervan (2013)

De thema’s waar dKvB op dit moment actief op is, zijn:
de Tweede Kamerverkiezingen 2021: i.s.m. Kunstloc e.a. voorbereiden van een provinciaal verkiezingsdebat debat over kunst en cultuur
nieuw provinciaal beleidskader cultuur 2021–2024: gesprekken met de gedeputeerde en woordvoerders cultuur binnen Provinciale Staten; organiseren van een symposium i.s.m. Kunstloc, DOKc e.a. over de waarde van kunst en cultuur voor de Brabantse samenleving 
evaluatie van de subsidieregeling professionele kunsten 2021 – 2024 van BrabantStad
monitoren van de steunmaatregelen van provincie en gemeentes n.a.v. de coronacrisis
monitoren en becommentariëren van de resultaten van de meerjarige subsidieregelingen 2021 – 2024 van OCW, de landelijke cultuurfondsen en met name van BrabantStad en de gevolgen daarvan op de Brabantse culturele infrastructuur
monitoren van en reageren op de uitvoering van het provinciaal cultuurbeleid n.a.v. het nieuwe bestuursakkoord 2020 – 2023 van de provincie  
 
In 2018 publiceerde De Kunst van Brabant haar pamflet Benut de kracht van kunst en cultuur! waarin zij de provincie en de Brabantse gemeenten oproept een ambitieus cultuurbeleid te voeren, in talentontwikkeling te investeren, samen te werken met de kunst- en cultuursector en de diverse financieringsregelingen te harmoniseren, zowel onderling als met die van het Rijk. dKvB werkt er proactief aan dat er op gemeentelijk en provinciaal niveau politiek aandacht blijft voor het belang van kunst en cultuur. dKvB zoekt oplossingen voor problemen; door structureel het gesprek te zoeken en te voeren met beleidsmakers, uitvoerenden van beleid en kunstenaars/culturele zzp'ers en organisaties uit het culturele veld over het staande en gewenste cultuurbeleid, over bestaande en gewenste financieringsregelingen in Brabant en hun onderlinge samenhang. dKvB monitort daartoe het beleid en gedrag van provincie, gemeenten en provinciale uitvoerings-organisaties en reikt verbeteringen aan.